فوتسال ايران در رده ششم جهان و اول آسيا

Shargh - - ورزش -

با اعــلام ردهبندي تيمهاي ملي فوتســال جهان، ايران در رتبه ششــم باقي مانــد. جديدترين ردهبندي تيمهاي ملي فوتسال جهان ديروز از سوي سايت fut- salworldranking اعلام شــد و برايناساس تيم ملي ايران با 1595 امتياز در رده ششــم جهان و اول آســيا قرار گرفت. در اين ردهبندي، برزيل، اسپانيا و روسيه، به ترتيب ردههاي اول تا سوم را در اختيار دارند. در آسيا نيز بعد از فوتسال ايران، تايلنديها با اختلاف بيش از 2۰۰ امتيازي در رتبه دوم جاي گرفتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.