دومين پيروزي بانک سرمايه

Shargh - - ورزش -

تيــم واليبــال بانک ســرمايه دور دوم مســابقات باشگاههاي آسيا را با پيروزي 3 بر يک برابر نماينده چين آغاز کرد. به گزارش ايسنا، در آغاز دور دوم رقابتهاي واليبال باشــگاههاي آسيا در ويتنام، تيم بانک سرمايه، بــه مصاف نماينده چين رفــت و با نتيجه 3 بر يک به پيروزي رسيد. شاگردان مصطفي کارخانه در ستهاي اول، ســوم و چهارم به پيروزي رسيدند. بانک سرمايه در دور نخســت در گروه دوم تنها با نماينده چين تايپه همگــروه بود و با پيروزي در اين ديدار، توانســت جواز صعود به جمع هشت تيم پاياني را کسب کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.