قول دادند بقيه را هم معرفي کنند

Shargh - - سیاست -

ايسنا:

دادستان تهران روز گذشته در حاشيه همايش سراسري قوه قضائيه در جمــع خبرنگاران با اشــاره بــه پرونده توهين بــه رئيسجمهور در روز قدس، گفت: «در گزارشــي که وزارت اطلاعات براي ما ارسال کرده سه نفر از متهمان معرفي شدند و قول داده شد که بقيه را نيز معرفي کنند. گزارش وزارت اطلاعات يکشنبه به دادستاني ارسال شد و به شعبه بازپرسي ارسال خواهد شد».

عباس جعفريدولتآبادي افزود: «نکتهاي که نســبت به آن تأکيد دارم اين اســت که در چند روز گذشــته طوري وانمود شــد که گويي تحقيقات انجامشــده در اين پرونده، بدون مجوز بوده اســت. قانون تصريح دارد که تحقيقات در دادســرا تعطيليبردار نيســت؛ بنابراين در همه سال با اجازه دادســتان و قاضي تحقيق امکان تحقيق وجود دارد؛ بنابراين از رســانهها درخواســت دارم به اين نکته قانوني توجه داشته باشــند و فکر نکنند اگر فردي در يک ساعتي احضار و از او تحقيق شد، بدون مجوز بوده است».

او گفــت: «رســانهها نبايد به نفع و ضرر يک فرد يا گروهي فضاســازي کننــد. پروندههاي قضائي بايد مســير قانوني خود را طــي کند، نبايد اجازه دهيم در مســير هيجانات تصميمگيري شــود. ما در ايــن پرونده هم مانند ســاير پروندهها در يک مسير ســالم و طبيعي اقدام خواهيم کرد، تحقيقات انجامشــده در اين پرونده با مجوز دادستاني بوده و ادامه دارد. در گزارشي که وزارت اطلاعات براي ما ارســال کرده ســه نفر از متهمان معرفي شدند و قــول دادند بقيه را معرفي کنند. صرف گــزارش وزارت اطلاعات براي ما

علــي مطهــري، نايبرئیس مجلس در جلســه علني روز گذشــته مجلس، در نطق پیش از دســتور خود با بیــان اينکه حادثه توهین به رئیسجمهور محترم در روز قدس شــیريني حماسه حضور مردم در اين روز را کمي تلخ کرد، گفت: ناخودآگاه به نفع صهیونیســتها رفتار شــد، از قوه قضائیه ميخواهیم به اقدام خود در رســیدگي به پرونده متهمان اين حادثه تا حصول نتیجه نهايي و اعلام آن به مردم قاطعانه ادامه دهد.

کفايت نميکند و دادســتاني تحقيقات جامعي انجام خواهد داد. مبادا در ايــن پروندهها طوري وانمود شــود که گويي حق انتقاد براي کســي وجود ندارد، قطعا انتقاد منصفانه مشــکلي ندارد، ولــي توهين با انتقاد متفاوت اســت». دادســتان تهران همچنين در ارتباط با احضار برخي افراد به دليل جرائم انتخاباتي، عنوان کرد: «اســتانداران احضارشــده در دادسرا حضور يافتنــد و از آنهــا تحقيقات به عمل آمد، پرونده آنها در حال تکميلشــدن است، ولي هنوز به نتيجه نهايي نرسيده است.»

او درباره ارســال پروندههاي مرتبــط با گروهک تروريســتي داعش به دادســراي تهران، گفت: «تصميم کلي اين اســت کــه متهماني که درجه اتهامي آنها بالاســت و از اعضاي اصلي مرتبط با داعش هســتند در تهران رسيدگي شــود، ولي هنوز پروندهاي درباره متهمان اصلي به تهران ارسال نشــده اســت، البته برخي از متهمان اعزام شــدند، اما پرونده مشخصي از استانها براي ما ارسال نشده است».

جعفريدولتآبادي در پاســخ به ســؤالي مبني بر اينکه با توجه به اينکه ١7 تير ماه زمان برگزاري دادگاه همدســتان بابک زنجاني است آيا متهم جديد اين پرونده در جلســه دادگاه حضور مييابد؟ گفت: «پرونده مربوط به متهم تازهدستگيرشــده هنوز در مرحله تحقيقات اســت و به صدور کيفرخواســت منجر نشــده اســت. حضور او مربوط به تصميم دادگاه اســت؛ چراکه دادگاه براي رسيدگي به پرونده دو متهم ديگر اين پرونده برگزار ميشود».

او درخصــوص نهاييبودن حکم بابک زنجاني، عنــوان کرد: «حکم او نهايي است، ما پيشتر اعلام کرديم اگر اين فرد بدهي خود را بدهد راههايي بــراي کمک به محکوم در قانون لحاظ شــده اســت، امــا زماني که پولي پرداخت نشده و رد مالي انجام نشده برخي حرفها گزافهگويي است».

دادســتان تهران در پاسخ به اين سؤال که آيا محاکمه غيابي محمود خاوري منتفي شــده اســت؟ گفت: «پرونده اين شخص مفتوح است و منتفي نشده است».

دولتآبادي همچنين در پاســخ به اين ســؤال که آيا پروندههاي ياشار ســلطاني و حکيميپور به دادگاه ارسال شده است؟ عنوان کرد: «محاکمه ياشار سلطاني انجام خواهد شد، زمان محاکمه اعلام نشده، اما کيفرخواست براي وي صادر شده است و اين محاکمه در شرف وقوع است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.