لزوم راستيآزمايي استفاده از سلاح شيميايي در خانشيخون

Shargh - - سیاست -

سازمان منع سلاحهاي شيميايي در تلاش است تا اتفاقات گذشته تکرار نشود و سلاحهاي شيميايي باز هم قرباني نگيرد. اين را اوزونجو، مديرکل اين سازمان، ديروز در «اجلاس ويژه بيستمين سالگرد اجرائيشدن کنوانسيون سلاحهاي شيميايي CWC() و سيامين ســالگرد حمله شــيميايي رژيم بعث عراق به مردم مظلوم سردشــت» گفت. او با بيان اينکه امروز ١٩٢ کشور عضو اين کنوانسيون هستند و ٩٥ درصد ذخاير تسليحات شيميايي از بين رفته است، گفت: «ما براي آمادگي در مقابله با ســلاحهاي شيميايي دورههاي آموزشــي برگــزار ميکنيــم. کشــورهاي غيرعضو و گروههاي تروريســتي نيز در حوزه فعاليت ما هستند تا تأثيــرات اين اقدامات را کاهــش دهيم». مدير کل ســازمان منع سلاحهاي شيميايي علاوه بر سخنراني در اجــلاس با محمدجواد ظريــف، وزير امور خارجه کشــورمان، نيز ملاقــات و گفتوگو کرد. او با اشــاره بــه حمايتهاي ايــران و همکاري ديرپا با ســازمان متبوعش از اعــلام آمادگي ايــران در انجام تحقيق درباره اســتفاده از ســلاح شــيميايي اخير در سوريه قدرداني کرد. به گزارش مرکز ديپلماســي رســانهاي وزارت امــور خارجه، ظريــف نيز در ايــن ملاقات با اشــاره به اينکه جمهوري اســلامي ايران خود يکي از قربانيان استفاده از ســلاح شيميايي از سوي رژيم صدام در دوران جنگ تحميلي هشتســاله اســت، بر اصول اساســي ايران مبنی بر مخالفت با هرگونه کاربرد سلاح شــيميايي و مردودبودن استفاده از آن تأکيد کرد. ظريف با اشاره به گزارشهاي اخير درباره استفاده از سلاح شيميايي در منطقه «خانشيخون» ســوريه بر لزوم انجــام بازرســيهاي بينالمللي به منظور راستيآزمايي استفاده از سلاح شيميايي در آن منطقــه تأکيد و از آمادگي ايران به منظور همکاري با سازمان منع سلاحهاي شيميايي در اين زمينه سخن گفت.

پيشنهاد نامگذاري يكي از ســالنهاي سازمان ملل به نام سردشت

حاصل همکاريهاي صورتگرفته براي ممانعت از استفاده از سلاحهاي شيميايي، حذف ٩5 درصد از ذخاير سلاحهاي شيميايي در ٢0 سال گذشته است. ســيدعباس عراقچي، معاون حقوقــي و بينالمللي وزيــر امور خارجــه، در اجلاس ديروز تهــران به اين موضوع اشــاره کرد و گفت: «در اين سالها، سازمان پيشرو در انجام تلاشهايي بوده است که تکنولوژي صلحآميز شــيميايي را بهعنوان ابزاري برای رشــد و توســعه کشــورها گســترش دهد و بــا آموزش و ارتقاي مهارتهاي مربوطــه به تقويت قابليتهاي کشــورهاي عضــو در اجــراي ملــي کنوانســيون سلاحهاي شيميايي کمک کند». او افزود: «بهعلاوه، کمک و حفاظت در برابر ســلاحهاي شيميايي يکي ديگر از پايههاي کنوانســيون ســلاحهاي شيميايي است که با عنايت به استفاده روزافزون از سلاحهاي شــيميايي بهويــژه در منطقه خاورميانــه بايد بيش از هر زمان ديگــري به آن توجه کــرد. ما معتقديم که اهــداف مزبور محقق نخواهند شــد؛ مگر اينکه کشــورهاي عضو کنوانســيون از هر موقعيت براي اجراي کامل و همراه با حســن نيــت تعهدات خود بهره گيرند». عراقچي با ابراز تأسف از اينکه با وجود همه تلاشهاي انجامشــده هنوز نگرانيهايي بابت اســتفاده از سلاحهاي شــيميايي باقي است، گفت: «ما قويا معتقديم اســتفاده روزافزون تروريستها از ســلاحهاي شيميايي در سوريه نتيجه اين حمايتها بوده و اينکه جامعه بينالمللي بايســتي به اين روند پايان بدهــد». معــاون حقوقــي و بينالمللي وزير امور خارجه ادامه داد: «جمهوري اســلامي ايران از همه دارندگان ســلاحهاي شيميايي و بهويژه آمريکا ميخواهد عمليات انهدام زرادخانههاي شــيميايي را طبــق تعهدات خود و تا پايان مهلت تعيينشــده هرچه زودتر به انجام رســانند. دليل چنين انتظاري و درخواســتي به سياست اصولي جمهوري اسلامي ايران در مبارزه با تمام ســلاحهاي کشــتارجمعي و ازجمله ســلاحهاي شــيميايي بازميگــردد». او در ادامه با حمله شيميايي سردشت اشاره کرد و گفت: «درحاليکه برخي از ســالنهاي مقر ســازمان )منع سلاحهاي شــيميايي( در لاهه به نام شهرهايي که به وسيله سلاح شيميايي مورد حمله قرار گرفتهاند؛ درخواست دارم تا يکي از سالنهاي مقر سازمان نيز به نام شهر سردشت نامگذاري شود».

ما بَري از استفاده از سلاح كشتار جمعي هستيم

ســردار حســين دهقان، وزير دفاع کشورمان، ديگر ســخنران اجــلاس ديروز بود و با اشــاره به سالگرد کشتار وحشيانه صدام در سردشت، گفت: «دشــمنان ما به هيچ قاعده و پروتکل بينالمللي در مقابله با جمهوري اســلامي پايبند نيســتند و صاحبان قدرت خود را صاحبان حق ميدانند. اگر اهدافشــان مورد تهديد قرار بگيرد، از هر ابزاري از جمله تحريم و جنگ اســتفاده ميکنند. در دفاع مقدس کشــور ما بيش از 583 نقطه از کشورمان مورد اصابت تســليحات شيميايي قرار گرفت». او جمهوري اسلامي ايران را قرباني ترور و تسليحات کشــتار جمعي خواند و گفت: «ما بَري از استفاده از اين تسليحاتيم. وضعيتي که امروز منطقه دارد ميتواند وضعيتــي هولناک براي دنيــا بههمراه داشته باشــد، اگر که آنها به تسليحات اينچنيني دست يابند .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.