زنجيره مقاومت از تهران آغاز شده است

Shargh - - سیاست -

ايســنا:

علياکبر ولايتي گفت: شــيعه و سني بايد در تبليغ اســلام بــا يکديگر مشــارکت کنند، چراکه فايده اين مشــارکت وحدت بين آنهاست و رمز موفقيت اســلام نيز همين اتحاد بوده اســت. علياکبر ولايتي در مراسم افتتاحيه هفتمين بازار فيلم اســلامي که در ســالن همايشهاي آستان قدس رضوي برگزار شــد، ضمن بيان اين مطلب اظهار کــرد: امروز نيــز بايد از ايــن فرصت براي وضعيــت کنوني منطقه اســتفاده کنيــم، امروز پيروزي مسلمانان در منطقه ما از مسلمات تاريخ معاصر اســت و به برادران عراقي نيز براي آزادي موصل تبريک ميگوييم.

رئيس مرکــز تحقيقــات اســتراتژيک مجمع تشــخيص مصلحت نظام در بخشي از سخنانش عنوان کرد: ريشــه داعش بعثيهاي عراق هستند و اينها با يکديگر جمع شدند تا انتقام ساقطشدن صدام حســين بعثي را بگيرند. زنجيره مقاومت از تهران آغاز شده و به ديرالزور، رقه، دمشق، بيروت و مديترانه رسيده و اين بسيار حساس است، نقشه آمريکاييها نيز به نتيجه نرسيد.

ولايتــي تأکيد کرد: زنجيــره مقاومت روزبهروز قويتر ميشود و همه کشورها پشتيبان فلسطين هســتند و انشــاءالله فلســطين که پيروز شــود، اميدواريم توفيق داشــته باشيم در مسجدالاقصي بــه امامت مقــام معظــم رهبري نمــاز وحدت بخوانيــم. رئيــس مرکــز تحقيقات اســتراتژيک مجمع تشــخيص مصلحــت ادامــه داد: آمريکا ســروصدا زياد دارد اما آقــاي ترامپ يک هوچي و تبليغاتچــي اســت، مراکز فســاد و قمارخانه را اداره کرده، از راه نامشــروع به ثروت رســيده و پول ســعوديها را تلکه کرده است و همينگونه ميخواهد دنيا را اداره کند.

ولايتي با بيان اينکــه آمريکاييها خيال کردند ميتوانند يک نايبالسلطنه در عراق بگذارند؛ اما مــردم عراق با غيرت و پسگردنــي اينها را بيرون کردند، گفت: در يمن و ســوريه نيــز آمريکاييها موفق نميشــوند و آينده از آنِ جهان اســلام در سايه وحدت و پرهيز از تفرقه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.