پيام علي لاريجاني به همتاي عراقي

Shargh - - سیاست -

خانه ملت:

رئيس مجلس شــوراي اســلامي در پيامي بــه رئيس مجلس عراق، آزادي شــهر موصــل از عناصر تروريســت تکفيــري را تبريک گفــت. در پيام علي لاريجاني به ســليم الجبوري آمده است: با کمال خرسندي، مايلم پيروزي بزرگ دولت و ملت عراق در آزادســازي شــهر موصل را از عناصــر تروريســت تکفيــري صميمانــه به جنابعالــي، نمايندگان محترم پارلمان و دولت و ملت جمهوري عراق تبريک و تهنيت عرض کنم.

در ادامه اين پيام تأکيد شده است: اين پيروزي گام مهمي در مسير تثبيت امنيت و آرامش پايدار منطقه، بهويژه کشــور دوســت و برادر جمهوري عراق اســت که در پرتوی هدايت مرجعيت ديني، انسجام، هماهنگي و وحدت عراق به دست آمده است. بيترديد موفقيت آينده دولت و ملت عراق نيــز فقط بــا همدلي و همکاري همــه گروههاي عراق به دست خواهد آمد.

رئيس مجلس شــوراي اســلامي در اين پيام بيان کرده است: جمهوري اسلامي ايران همچنان در کنار دولت و ملت مســلمان و همســايه عراق در مســير پيشرفت و توســعه و مبارزه با تروريسم ايستاده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.