قطر به دنبال روابط مثبت و سازنده با ايران

Shargh - - سیاست -

ايســنا:

وزير خارجه قطر گفت: ايران همسايه ماســت و ما شروط کشــورهاي تحريمکننده را رد ميکنيم. به گزارش الابــاء، محمدبنعبدالرحمن آلثانــي، وزير خارجــه قطر، در يــک گفتوگوي مطبوعاتــي گفــت: دوحــه شــروط کشــورهاي تحريمکننــده را رد ميکند و اين شــروط مخالف قوانيــن بينالمللــي هســتند و با وجــود اينکه کشــورهاي تحريمکننده مذاکــرات را رد ميکنند؛ اما کشور قطر خواستار تعاملي سازنده است. وي افزود: ايران همسايه تمام کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس اســت و ما خواستار ايجاد روابطي مثبت و سازنده با آن هستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.