مردم حامی رئیسجمهور منتخب هستند

Shargh - - سیاست - عباس مخبر

در روزهــای پس از انتخابــات، مجموعه اتفاقاتی در بستر سیاســی کشــور رخ داده که بهنظر میرسد حمایت مردمی از رئیسجمهــور منتخب را افزایش داده اســت. با پذیــرش چنین پیشفرضــی، میتوان دلایلــی برای ایــن پدیده یافت و چرایــی و چگونگی افزایش حمایت مردم از آقای روحانی را در چند هفته اخیر بررسی کرد:

نکتــه اول که نمیتــوان از آن غافل بود، تشــدید دوقطبــی بهوجودآمــده در جامعه اســت. با وجود توصیههای مســئولان نظام مبنی بــر آنکه انتخابات نباید به دوقطبیشدن جامعه دامن بزند، شاهدیم که بعد از انتخابات 29 اردیبهشت سال جاری، بیحرمتی و بیاعتنایی به رأی مردم از ســوی برخی، در تشــدید فضای دوقطبی کشــور نقش مهمی داشــته اســت؛ گویی این افراد نمیدانند مردم بر اساس استدلالهای خود دســت به انتخابی زدهاند و - درســت یا غلطامیدوارند که این انتخاب باعث رسیدن به راهحلهای منطقی برای مشــکلات جدی آنها شود. برایناساس، توهین به فرد منتخب، توهیــن به انتخاب مردم و در نتیجه توهین به جمعیت میلیونی است که به او رأی دادهاند.

مســئله دومی که نمیتوان از کنــار آن بیتفاوت گذشــت، بحث تهدیدات خارجی است. وضع جهان و منطقه بهشــدت خطرناک است و طبیعی است که مردم نگران مســائل و اتفاقاتی باشــند کــه اکنون در خاورمیانه در حال رخدادن اســت. ائتلاف عربســتان، سیاســتگذاریهای ترامپ، جنگ در عراق و... همه و همه به افزایش نگرانی مردم از سرنوشــت سیاسی کشــور منجــر شــده؛ بهویژه آنکــه به نظر میرســد دیوانــهای بــه نام ترامــپ، ســعی دارد بحرانهایی در خــارج از مرزهــای کشــور خــودش ایجــاد کند. راهحلهــای ایران در برابر چنیــن تهدیداتی، میتواند با وجود مشــترکاتی بین گروهها و جریانهای مختلف سیاسی کشــور، تفاوتهایی نیز داشته باشد؛ اما دفاع از تمامیت ارضی و امنیت کشــور، برای مردم از همه چیز مهمتر است.

نگاهی به مســائل چنــد هفته اخیر، نشــان از آن دارد که مردم مســئولیت اجتماعی بیشتری نسبت به دورانهای ریاستجمهوری پیشین احساس میکنند و تبلــور آن را در حمایــت از رئیسجمهــور منتخب کشــور میبیننــد. در نــگاه اول، دوران حاضر ما را به یاد چهار ســال نخســت دولت اصلاحات میاندازد؛ اما واقعیت آن اســت که در آن دوره، مردم با انتخاب دولت، نمایندگان مجلس و نمایندگان شــورای شهر، حل مسائل را به دست مجموعهای از سیاستمداران کشور سپرده بودند؛ درحالیکه اینبار وضع بهگونهای دیگر است. احساس مسئولیت، این درک و باور عمیق را در جامعــه به وجــود آورده که صرف شــرکت در انتخابات کافی نیست و همراهی با دولت برای بهبود شرایط و حل مشکلات – بهویژه در شرایطی که در بالا توصیف شد- نیاز امروز جامعهای است که به آشتی و همراهی همه گروهها و جریانهای فکری میاندیشد.

اگــر در دوم خرداد مردم تصــور میکردند با رأی خود میتوانند علاوه بر توسعه کشور، در مسیر حذف جریان سیاســی مقابل گام بردارند، اکنون واضح شده است که هیچکدام از دو طرف را نمیتوان حذف کرد و تنها راهکار برای رســیدن بــه نتیجهای بهتر، ایجاد یک آشــتی ملی با درنظرگرفتن حداقل تفاهمها میان دو سوی این منازعه اســت. از یاد نبریم در کنار چنین درک و بینشــی که در جامعه ایجاد شده است، برخی از اصولگرایان هم تلاشهایــی را برای رفع دوقطبی بهوجودآمده آغــاز کردهاند و از حداقــل تفاهمهای موجــود برای حضــور در کنار مردم و بــه نفع بهبود شرایط کشور استقبال میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.