پرنده آبي

Shargh - - سیاست -

نفرت از منافقين ترند شد شــرق:

در شــامگاه روز شنبه، چندســاعت بعد از نشســت منافقیــن بــا برخــی از مقامــات جهان نظیر آمریــکا، مصر و... برگزار شــد، اتفاقی رخ داد. کاربران شــبکه اجتماعی بعــد از مدتها به توافق جمعی رســیدند؛ آنان ســعی کردند با هشتگهای

از نفــرت و عــدم علاقــه خــود به این ســازمان بنویســند و توجه جامعه جهانی را جلــب کنند. وقتی به نظر رســید کلمه hates باعث شدههشتگترندنشود،هشتگبه تغییر کــرد. آنانی که هرکدام بهگونهای درگیر ماجرا بودند و به یــاد میآوردند از برخوردهــای دیکتاتورمأبانه، تبعیض جنســی، تبعیض مذهبی و... این سازمان یاد کردند. آنان از ترورهای ســالهای اول انقلاب و دهه 6٠ خاطراتــی را مطرح کردند که کنار هم قرارگرفتن آنها سبب اندوه دیگر کاربران میشد. یادآوری و بیان معضلاتی که در پایگاههای نظامی آنها و خیانتی که علیه ایران در طول این ســالها روا داشتهاند، بهویژه از ماجرای همکاری با صدام در هنگام دفاع مقدس و حتــی بعد از پذیــرش قطعنامــه 598 نکتههای تلخ و آزاردهندهای بــود، اما یکی دیگر از جنبههای توفــان توییتری در ترندکردن هشــتگهای علیه این گروهك که توانســت در رتبه دوم ترندها قرار بگیرد، همدلی افراد با دیدگاههای مختلف از چپ تا راست، اصولگــرا و اصلاحطلب و مهاجران در کشــورهای مختلف بود.

ماهنامه فيلم منتشر شد

ماهنامــه فیلــم در طراحــی جدید خــود با کاغذ گلاســه و صفحات رنگی مســیر خــود را به ســوی همگامشــدن بــا علایق مخاطبان جوانش برمــیدارد. تلاشهای سیوچندســاله گلمکانی، یــاری و مهرابی بــرای ادامــه حیات این نشــریه تخصصی ســینما ادامــه دارد. هرچنــد این همه رنگولعاب گامی بزرگ به ســمت امروزیشــدن اســت اما به نظر میرســد بیشــتر از آن نشــریات تخصصی جهان مدنظر باشد؛ یعني شیوه نشریات همشهری و آتلیههایش در کمال تأسف الگو بوده اســت. اما گام بزرگ دیگری هم برداشــته شده و آن توجه به اخبار ســیما و بررسی تحلیل آنهاست. در شــماره پیش حکایــت مناظرههای فرانســه از منظر ســینمایی و تبلیغات بررسی شده بود و اینک به نحوه پوشــش اخبار زنده در ایــران میپردازد. همینطور ســعی شده است خبرها به صورت خبر و نه تحلیل نیز مورد توجه قرار گیرد؛ مثل فهرست انیمیشنهای ایندیوایر و.... اما روال سابق مطالب در ماهنامه فیلم دنبال شــده اســت؛ البته این بار میشود به تحلیلی موجز درباره نقشهای شهاب حسینی اشاره کرد که این سؤال مطرح میشود که آیا نقشهایش ماندگار یا فراموش میشود؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.