رأی برای اقتدار پزشكان

Shargh - - صفحه اول - ايرج فاضل*

انتخابات سازمان نظام پزشکی در دوره پیشرو، تفاوتهای اثرگذاری با دورههای قبل خواهد داشت. اگر پزشکان با مشارکت حداکثری خود توانمندترین و پیگیرتریــن افراد را انتخاب کنند. تردید نیســت که سازمان نظام پزشکی یکی از مهمترین و کارسازترین تشکیلات در کشور است. درباره مراجع عالی کشور، ســازمان نظام پزشــکی حلقه اتصال بین گروههای پزشکی و مســئولان مملکتی است. ســازمان نظام پزشکی نقش بســیار عمدهای در ساماندهی بخش ســلامت به عهده دارد؛ بنابراین یک نظام پزشــکی قوی، مقتدر و کارآمد میتواند در ســاماندادن امور طبابــت در مملکت بســیار تأثیرگذار باشــد. با این دیدگاه با حمایت گســترده پزشــکان و افراد جامعه پزشــکی در همه ردهها ما میتوانیم یک ســازمان نظام پزشــکی مقتدر و کارآمد تشکیل دهیم. قانون ســازمان نظام پزشــکی در ابتــدای تصویب یکی از پیشــرفتهترین قوانین مصوب محســوب میشد؛ اما متأســفانه تغییراتی در قانون نظام پزشکی به وجود آمد و اختیاراتی که بســیار مهم بود، از نظام پزشکی ســلب شــد. به نظر میرســد این تغییــرات نهتنها هیچ کمکی به بهترشــدن اوضاع نکرد؛ بلکه باعث ایجاد یک نوع هرجومرج نســبی نیز شد. دراینباره قســمتهای حذفشــده و تغییریافته قانون جدید باید اصلاح بشــوند و به همان صورت که به صلاح جامعه است، اجرا شود. حتی در مواردی بهتر است اختیاراتی به مسئولیتهای ســازمان نظام پزشکی افزوده شــود؛ زیرا کارهایی وجــود دارد که میتوان از عهده وزارتخانه و مراجع رســمی برداشــت و بر عهده نظام پزشکی گذاشــت که بتواند با اقتدار و با اختیارات بیشتر و مناســبتر این مجموعه عظیم را اداره کند. یک موضوع مهم درباره استقبال پزشکان و رأیدهندگان در انتخابات ســازمان نظام پزشــکی وجــود دارد و آن مهم این اســت کــه همانند همه انتخاباتهــا، هرچه تعداد شــرکتکنندگان بیشــتر باشــد، اعتبار افرادی کــه انتخاب میشــوند، بالاتر میرود. ما امیدوار هســتیم که همکاران این همت را داشــته باشند و هر چهار ســال یک بار برای خود و حرفهشــان وقت بگذارند و پای صندوقهای رأی بیایند تا بهترینها و افراد شایســته انتخاب شــوند. از موضوعاتی که امســال نســبت به دورههای قبل مطرح میشــود، دقــت نظر بر روی فهرســتها و فهرستهایی اســت که باید همکاران پزشک به آن توجه کنند. در سالهای اخیر و در برخی انتخاباتها معمولا فهرستها نقش عمدهای داشتند. بهعنوان مثال در انتخابات مجلس شــورای اسلامی و بهویژه شورای شــهر، فهرســت نامزدهای انتخاباتی نقش بســزایی دارند. اعتبار فهرســت کاندیداها به اعتبار افراد موجود در فهرســت و صادرکنندگان فهرست بســتگی دارد؛ یعنی هر چقــدر افرادی کــه اعتبار فهرســت را تهیه میکنند، در نظر همــکاران بالاتر باشند، کاربری و رأیدادن به اعضای فهرست بیشتر میشود. این روش به انتخاب افراد شایسته و لایقتر از میان رأیها کمک میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.