نوآوریِ باز و انتخابات رياستجمهوری

Shargh - - صفحه اول - سيدکامران باقری مشاور مديريت نوآوری

اکنون که مدتی از انتخابات ریاســتجمهوری و اعلام نتایج آن گذشته و هیجانات و احساسات دوره انتخابات فروکش کرده، حیف است از نقش «نوآوریِ باز» در این انتخابات و تعیین نتیجه آن گفته نشــود. چنین فاصلهای، عامدانه به آن جهت اســت که این تحلیل در فضایي خارج از وابســتگی یا دلبســتگی به گرایشهای سیاســی و انتخاباتی خوانده شود تا اهل سیاست و اهالی نوآوری با حوصلهای بیشتر به نقش نوآوری در جامعه بیندیشند.در روزهاي پس از انتخابات، صاحبنظران از زوایای مختلفِ تخصصی به تحلیل نتیجه این رقابت ملی پرداختند. بســیاری از اســتراتژی دقیــق کاندیــدای پیــروز و ارائهندادن برنامهای منسجم از سوی دیگر نامزدها گفتند. برخی تیم رســانهایِ جریان سیاســی منتخــب و اثرگذاری جدی ایشــان بر فضای افکار عمومی را ستودند و بر خطای رسانهای فاحش دیگر کاندیداها نقد داشتند. بــا وجود این، وقتــی از دریچه مدیریــت نوآوری به این آوردگاه سیاســی نگریسته شــود، تصویری کاملا متفاوت و تعجببرانگیز به چشم میآید؛ برنده این رقابت سیاســی، وامدار قدرت «نوآوریِ باز» اســت. مروری ســاده بر جهتگیریها و تبلیغات کاندیداها در طــول فراینــد انتخابات اخیر ریاســتجمهوری بهخوبی نشان میدهد گفتار و کردار آنان بوی تکرار مــیداد. از برنامههای نوآورانه خبری نبود که نبود؛ اگر هم ســندی ارائه شد، از همان جنس حرفهایي بود که با عجله و دقیقه نودی کنار هم چیده شــده بودند تا احتمالا هیچوقت رنگ اجرا به خود نگیرند. جریان سیاســی پیروز هم از این قاعده مستثنا نبود؛ اما با وجود غفلت کاندیداهای ریاســتجمهوری از نوآوری، سرنوشــت انتخابات را نوآورانِ ایرانی رقم زدند. شــاید شــنیدن این حرف تعجبآور باشــد و مدعایی بزرگ فرض شود؛ اما بیشتر افراد و گروههای خلاقِ کشور بنا به ماهیت فعالیتشان تجربه تلخی از تحریمهای ظالمانه بیرونی و خودتحریمی فراگیر و گزنده داخلی داشــتهاند، به همین سبب، از ترس بازگشــت به دوره تحریم و خودتحریمی، یکباره به بازیگرانــی فعال و مدافعان یک جریان سیاســی در عرصــه انتخابات بدل شــدند. صدها هــزار ایرانی، خلاقانه به میــدان نوآوری آمدند و هرکدام نخودی به آش تولید و انتشار محتوای خلاقانه ریختند. هنوز واژهای از دهــان کاندیدای رقیب خارج نشــده بود که ســیل هزاران هزار تصویــر، ویدئو و متن خلاقانه با قصــد زیرســؤالبردن آن گفتهها در شــبکههای اجتماعی منتشر و بازنشر میشد. هر حرکت و اشاره کلامــی و غیرکلامی جریان پیروز، بــا انواع اقداماتِ خلاقانــه تقویت و در لحظه بهصورت انبوه بازنشــر میشد. سیل خلق و نشــر این محتوای خلاقانه، در روزهــای پایان مهلت تبلیغات بــه اندازهای بود که رکوردهــای جدیدی در حجم اینترنت مصرفی برای حضور فعال در شبکههای اجتماعی ثبت شد.نکته اینجاســت که این کارگاه هزاران هزار نفره نوآوری، فرمانده و اســتراتژی واحدی نداشت و نمیتوانست داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.