دفاع از تمامیت ارضي کشورها

Shargh - - صفحه اول - الهام امينزاده*

امنیــت پروازهــای هوایــی مســئلهای بود کــه در دهه 80 میلادی بارها از سوی آمریکا در منطقه خلیج فارس خدشــهدار شــد و جان انســانهای بیگناه را بــه مخاطــره انداخــت. امنیتی که در اســناد بینالمللــی مصوب مجامع جهانــی بارها بر آن تأکید شــده و کشورها متعهد شــدهاند که امنیت هوانــوردی غیرنظامــی در مناطــق دریایــی را بــه دقت رعایت کنند تا جان مســافران پروازهای هوایی به خطر نیفتــد. در کنفرانس 1919 پاریس کنوانســیون نظام تردد هوایی به تصویب رســید که براســاس ماده یک این کنوانســیون هر دولتی حاکمیت تام و انحصاری بر هوای حقوقی قلمرو خود را دارد. قلمرو شــامل قلمرو ملی و آبهای سرزمینی مجاور آن میشود. بعدها در کنوانسیون هواپیمایی کشوری، کنوانسیون دریای سرزمینی و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، حاکمیت کشورها بر هوای فوق آبهای مجاورشــان مورد تصویب و تأکیــد مجدد قرار گرفت. با تجاوز عراق به خاک ایران بســیاری از قواعد بینالمللی ازجمله قواعد فوق مورد نقض کشــورها ازجمله ایالات متحده آمریــکا درباره احتــرام به محدوده آبــی ایران و رعایت اصل بیطرفی قــرار گرفت. هدف آمریکا، یاریرساندن به عراق و مقابله با ایران بود. دولت آمریــکا صراحتا اصل بیطرفــی را نقض کرده و به حمایت از دولتی برخاســت که خود چند سال بعد با حمله نظامی علیه آن دولت آن را ســاقط کــرد. در منطقه خلیج فــارس و در حریم هوایی و آبی ایران در جنگ تحمیلــی ناامنی هوانوردی را آمریــکا با اســتقرار دهها کشــتی در منطقه و اخطارهای غیرقانونی بــه هواپیماهای ایرانی به مــردم منطقه تحمیل کرده و امنیت ســفر آنها را از بین برد تا اینکه در 12 تیر ســال1367 اقدامات ضد حقوقبشری آمریکا به اوج خود رسید و با دو موشک ناو وینسنس آمریکایی 290 مسافر و خدمه هواپیما در چند دقیقه به شهادت میرسند. طبق اصول حقوقی هوانــوردی غیرنظامی بینالمللی پروازهــای درون منطقــه یــک کشــور اطلاعات پروازیشــان میتواند از سوی مقامات هوانوردی غیرنظامــی همان کشــور ردیابی و رصد شــود و ایــن در حالی اســت که اخطار رزمناو وینســنس به هواپیما مورد تردید بوده و اساســا اخطارهای قبلی ناوهای آمریکایی نیز به هواپیماهای ایرانی از لحاظ حقوقی غیرقانونی اســت. ادعای واهی آمریکا مبنی بر شــیرجه هواپیمای مسافربری به سوی کشتی آمریکایی کاملا رد شد؛ همانطورکه شــرکتهای بیمه خارجی نیز تأیید کردند منطقه مورد اصابت موشــک به هواپیما خارج از منطقه جنگــی بــوده و هواپیماهای مســافربری حتی با چشم غیرمســلح قابل شناسایی بودند و هنوز این سؤال برای ملت ایران مطرح است که مسئولیت بینالمللی دولت آمریــکا در مجازات مرتکبان و تعهد به مداخلهنکــردن در منطقه خلیج فارس هیچگاه از ســوی شــورای امنیت پیگیری نشد و این در حالی اســت که در موارد مشــابه اقدامات بسیار مؤثرتری از سوی سازمان ملل متحد و سایر نهادهای تخصصــی هوانوردی دربــاره برخورد با عاملان کشــتار انســانها و نقض امنیت هوایی انجام شده است. جای آن دارد که در هفته حقوق بشــر نهادهــای بینالمللی و کشــورهای حامی حقوق بشر دست از موضع انفعالی خود برداشته و حقوق انســانی را مرجح بر ملاحظات سیاســی انگاشته و اغراض ساختارشــکنانه بینالمللی در نادیدهگرفتن استقلال و تمامیت ارضی کشورها و نهایتا حقوق مسلم مردم را برنتابند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.