پیامنوریزهکردن دانشگاهها

Shargh - - صفحه اول - سيدرضا مهرنيا دانشيار گروه زمينشناسی دانشگاه پيام نور

دانشگاه پیام نور، متولی سامانه آمــوزش از راه دور کشــور و بزرگترین دانشــگاه وابســته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اســت که در ســالهای اخیر با گذار از مراحــل کمی و ورود بــه عرصه تحولات کیفی، گامهای مؤثری را در جهت ارتقای ســطح آموزش دانشــجویان خود برداشته است. بیش از 500 هزار نفر دانشــجو، چهارهزار نفر عضو هیئت علمی و 10هزار نفر کارمند در این دانشگاه مشغول بــه تحصیل و کار هســتند. تقســیمبندی واحدها و مراکز آموزشــی این دانشــگاه مطابــق با روش تقســیمات اســتانی اســت. اغلب مراکز استانها از امکانــات ویژه آموزشــی، پژوهشــی و فرهنگی برخوردارند که بهتبع آن، شاهد توزیع رشتهمحلها و گرایشهای متعدد در واحدهای تابعه هســتیم. بهعبارتدیگر، دانشگاه پیام نور قادر است امکانات مطلوبی را برای جذب دانشجویان بومی و ترغیب آنها به فراگیری تخصصهای مورد نیاز هر استان فراهــم کنــد؛ بهطورمثال، آزمایشــگاههای قطب شــیمی و زمینشناســی اســتان قزوین، مجهز به ابزارهای پیشرفتهای به منظور حضور دانشجویان و دانشآموختــگان پیــام نــور در عرصههــای فناوری )بــا تأکید بر صنایع معدنی( هســتند، اما ویژگی بارز این دانشــگاه در اساســنامه پرمحتوا و مبتنیبــر اصول اقتصاد مقاومتی آن اســت که از دو رکــن «آزمونهای سراســری» و «آموزشهای کتابمحــور» برخــوردار اســت. بهاینترتیــب، دانشآموختــگان پیــام نــور نهتنهــا در عرصــه کارآفرینی، بلکه در رقابت برای کسب رتبههای برتر دانشگاهی، خوش میدرخشند )نمونه اخیر آن را در پذیرش دانشآموخته نخبه کشور افغانستان در مقطع تحصیلات تکمیلی کشورمان شاهد بودیم(. اکنون این سؤال مطرح است که با توجه به سوابق و ضوابط دانشــگاه پیــام نور، آیــا ضرورتی برای تغییر اساسنامه این دانشــگاه احساس میشود؟ یا آنکه باید اساســنامه ســایر دانشــگاهها را طبق معیارهای دانشگاه پیام نور بازنگری و تبیین کرد؟ با تأمــل در فضای آموزش عالی کشــور، ضرورت استانداردســازی منابع بهخوبی احساس میشود. در یک فضای آموزشــی مدرن، تدریس جزوههای کلاســی و برگزاری آزمونهای پایان ترم به شــیوه سنتی )اعمال ســلیقه در طرح سؤالات و انتخاب منابع(، منسوخ شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.