انتقاد روحانی از سدسازی در ترکیه و افغانستان

Shargh - - صفحه اول -

گروه جامعه:

حســن روحانی با انتقاد از سدسازیهای بیرویــه در ترکیــه و افغانســتان روی سرشــاخه رودخانههــای بزرگ منطقــه مانند دجلــه و فرات و هیرمنــد و هریرود، این اقدامــات را خطرناک توصیف کرد و گفت: احداث سد و بندها...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.