قوه قضائیه پرچمدار حمایت از حقوق مردم شود

Shargh - - صفحه اول -

پایگاه اطلاعرســانی مقــام معظم رهبــری:

حضرت آیــتالله خامنــهای مقام معظم رهبــری صبح دیروز در دیدار رئیس و مســئولان قوه قضائیه و رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور، با اشاره به صلاحیتها و جایگاه قانونی بسیار بالا و ویژه...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.