مهرهچيني کابينه دوازدهم در آستانه تکميل

Shargh - - سیاست -

مرجــان توحيدي:

حســن روحانــي بــراي تعيين ترکيب کابينه ســه کارگروه را تشکيل داده است که پيشــنهادهاي خود را به رئيسجمهور منتخب ارائه کردهاند، اگر چه گفته شــده در نهايت اين شــخص رئيسجمهوري اســت که انتخاب نهايــي را انجام خواهــد داد. گفته ميشــود در اين ميــان حلقهاي متشــکل از محمد نهاونديــان، محمدباقر نوبخت، محمود واعظي، حســين فريدون و اکبــر ترکان هم مشغول بررسي پيشــنهادهاي کابينه دوازدهم بوده و کار هماهنگــي با گزينههــاي محتمل براي وزرات را برعهده دارند. بر همين اســاس تــا اينجا ازجمله گزينههايي که ماندنشان در کابينه قطعي شده است، برخاف تصــورات، عبدالرضــا رحمانيفضلي وزير کشور است. گزينــهاي که از ابتداي رويکارآمــدن دولت يازدهم انتخاب او مورد انتقاد بخشي از جريان اصاحطلب بــوده اســت. در هفتههاي گذشــته هــم برخي از گمانهزنىهــا از جابهجايي رحمانيفضلي با محمد شــريعتمداري خبــر داده بودند. اما حــالا با ابقاي رحمانيفضلــي، حضــور شــريعتمداري در وزارت صنعت، معدن و تجارت قوت گرفته اســت. از ديگر گزينههايــي که ابقاي آنها قوت گرفته اســت، جواد ظريف براي وزارت خارجه، سيدمحمود علوي براي وزارت اطاعات، بيژن نامدارزنگنه براي وزارت نفت و حسن قاضيزادههاشمي براي وزارتخانه بهداشت و محمدباقــر نوبخت براي ســازمان برنامهوبودجه است. محمد على نجفي از جمله گزينههايي بود که حضورش در دولت دوازدهم را به رفتن به ســازمان برنامهوبودجــه منوط کرده بود و حالا که ســازمان برنامه منتفي شده است، احتمال انتخاب او بهعنوان شهردار تهران قوت گرفته است.

نجفي که مشاور اقتصادي رئيسجمهــور در دولــت يازدهم اســت قبــا گفته بود کــه بايــد 50 درصــد کابينه تغييــر کنــد. تغييراتــي کــه به نظر ميرســيد دســتکم بايــد وزارتخانههايــي کــه بيشــترين منتقدين را داشتند، شــامل شــود و يــا رويکــرد اصاحطلبانه به خود بگيرد. امــا ظاهــرا تــا اينجــا چنين اتفاقــي نيفتاده اســت. حتي شــورايعالي سياستگذاري اصاحطلبان تقريبا سه هفته پيــش درخواســت ديــدار با روحاني را براي بررســي کابينه دوزادهم ارائه کرده که هنوز براي آن زماني در نظر گرفته نشــده است. عبدالواحد موسويلاري هم در همين باره با محمد شــريعتمداري مذاکره کرده اما هنوز زماني از سوي رياستجمهوري اعام نشده است.عبدالله ناصري از اعضاي شــورايعالي اصاحطلبان معتقد است که «تا به اينجا يک انتظار اجتماعي جدي شــکل گرفته است که کابينه تغييرات 50درصدي داشته باشد». او در گفتوگو با «شرق» ادامه داد: «اگر چنين انتظاري محقق نشود، اين موضوع تبديل به يک مسئله براي دولت جديد روحاني خواهد شد».

به گفته ناصري همانطور که شــخص روحانــي درباره برخي اعضــاي کابينــه زبان بــه گايــه و انتقاد گشــوده بود، جامعــهاي که به او رأي دادهانــد هــم انتظــار دارند تغييــرات را ببيننــد. اگرچه از ناصري گفتوگويــي در ايلنا منتشــر شــده بود کــه در آن اعام شده بود «رئيسجمهور در مــورد چينــش کابينــه گزارشهــا را از کارگروههــا دريافــت کــرده اســت و به جمعبندي هم رسيده و قطعا با رهبــري مشــورت خواهد کرد». امــا او در گفتوگوي خود با «شــرق» ضمن تکذيــب اين موضوع اعام کــرد که من مصاحبهاي مبني بر جمعبندي کابينه نداشــتم. اما در عين حال بايد بگويــم از آنجا که بحث تفکيــک وزارتخانهها بــه دولت بعــدي موکول شــده و روحانــي بايد با هميــن ترکيب فعلي گزينههــاي کابينه دوازدهم را معرفي کند، کار ســختي پيش رو خواهد داشت. او همچنين درباره ديدار حســن روحاني و مقام معظم رهبــري درباره کابينــه که در گفتوگــوي او با ايلنا منعکس شــده بود، اينگونه توضيح داد: «رؤســاي جمهوري با مقام معظم رهبري هر دوشــنبه ديدار دارند. اما اطاعي ندارم که اين ديدار شــب گذشــته انجام شــده اســت يا نه».از اين صحبتها اينچنين برميآيد کــه هنوز چينش کابينــه دوازدهم تکميل نشده اســت؛ بااينحال دســتکم وضعيت وزارت نيرو مشــخص شــده اســت. ظاهــرا نهاونديان به توافــق نهايي با اردکانيان رســيده اســت و روحاني هم اين گزينه را پذيرفته اســت. بــه اين ترتيب رفتن چيتچيــان از وزارتخانه نيرو قطعي شــده اســت. دربــاره وزارت صنعت، معدن و تجارت هم عاوه بر شــريعتمداري، ويسه از جمله گزينههاي پيشنهادي است. دانشآشتياني هم از وزارت آموزش و پرورش خواهــد رفت و گزينههاي احتمالي آن شــهيندخت مــولاوردي و مرتضــي حاجــي هســتند. همچنين هيچيک از نماينــدگان مجلس دهم هم وارد کابينه دوازدهم نخواهند شد.

رايزنيها و گمانهزنىها دربــاره کابينه دوازدهم همچنان ادامــه دارد، اما از نقــل قولهاي فعالان اصاحطلــب چنين برميآيد کــه دوز اصاحطلبي کابينــه دوازدهم پايين خواهد بود و حســن روحاني به مثابه تصميم شــخصي خود در ســال 92 عمل خواهد کرد.

عبدالله ناصري: تا به اينجا يک انتظار اجتماعي جدي شکل گرفته است که کابينه تغييرات 50درصدي داشته باشد نـکتـه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.