بازتاب

Shargh - - سیاست -

جناب آقاي رحمانيان مديرمسئول محترم روزنامه وزين شرق با سلام و عرض ادب

احتراما در پي انتشــار گزارشي با عنوان «محمد نهاونديــان از ديروز تا امروز/مــرد اقتصادي کابينه» در شــماره 2901 مورخــه 4/12/96 آن روزنامــه وزيــن، ضمن قدرداني از حســن نيت و حســن ظن آن مجموعه نســبت به رئيس دفتر رئيسجمهوري خواهشــمند است دســتور بفرماييد براي جلوگيري از هرگونه سوءاســتفاده و سوءبرداشــت از برخي از موارد نادرســت اين گزارش و تنويــر افکار عمومي، توضيحات ذيل در همان صفحه منتشر شود. گزارش آن روزنامه درخصوص رئيس دفتر رئيسجمهوري حاوي مطالب و اطاعاتي است که لازم بود پيش از انتشار، آن هم در شــرايط حساس کنوني از درستي آنها اطمينان حاصل ميشــد. ايــن گزارش گرچه از کنجکاوي رسانهاى - ولو در موضوعات غيرمرتبط - بهره برده است ولي به سبب اتکاي غيرحرفهاى به منابع غيرمستند موجود در فضاي مجازي )از جمله ويکىپديا و برخي ســايتهاى غيرمسئول(، بازگوى ناخواسته اظهارات نادرست آنها شده است. به طور مشخص مطالب اين گزارش درباره نقش آقاي دکتر نهاونديان در مذاکره بــا ديپلماتهاي آمريکايي در پرونده هستهاي يا داشتن و بهرهبرداري از گرينکارت ايشــان براي ســفرهاي مکرر به آمريکا و کشورهاي اروپايي نادرســت، بيپايه و درخور تکذيب اســت. روشن اســت که معدود ســفرهايي از اين دست و انجام مذاکرات مقام مســئولى در اين سطح، قطعا با هماهنگي دستگاه ديپلماسي طرفين و به صورت رســمي انجام پذيرفته و در زمان خود نيز درباره آن اطاعرساني شــده اســت. در همين حال برخي از انتصابات سياســى در پيشينهخوانى اين گزارش هم شايد به ســبب عجله در گمانهزنىهاي موسمي از جمله در اين ايام که همه رســانهها سعي ميکنند درباره ترکيــب احتمالــي کابينه دولــت دوازدهم جلوتر از ســايرين يا دســتکم همپاي آنها حرکت کنند، از خطا و خدشــه مصون نمانده اســت. درکل اگرچه ســبک و ســياق اين گزارش نشــان از وجود حســن نيت کامل نويسنده و مجموعه روزنامه وزين شــرق نســبت به رئيس دفتر رئيسجمهوري دارد اما مناســبتر بود که در شرايط حســاس امروز، به حکم روزنامهنگارى حرفهاى، با تحقيق مختصرى، از درستى دادههاى گزارش، پيش از انتشار اطمينان حاصل ميشد.

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.