تسليت مقام معظم رهبري در پي درگذشت آقاي سيدرضا نيري

Shargh - - سیاست -

پايگاه حفظ و نشــر آثــار حضرت آيت الله العظمي خامنــهاي:

حضرت آيتالله خامنهاي، در پيامي درگذشــت مرحوم ســالة الســادات آقــاي حاج ســيدرضا نيــري رحمةاللهعليه را تسليت گفتند.

متــن پيــام مقــام معظــم رهبري بــه اين شــرح است: «بســمهتعالي؛ درگذشت مرحوم ســالة الســادات آقاي حاج ســيد رضا نيري رحمةاللهعليــه را بــه خاندان گرامــي و همه دوســتان و همگامان اين مرد مبــارز قديمي و فعّال اجتماعي تســليت عرض ميکنم. ايشان از دوران جوانــي در فعاليتهاي مبارزاتي وارد و از آغاز پيروزي انقاب در تاشهاي گســترده اجتماعــي و خدماتي فعال بودنــد. دامنه اين فعاليتها به بيرون از مرزهاي کشور نيز کشيده ميشــد. مجموعه خيرين سامت از يادگارهاي ارزنده ايشان اســت. رحمت و مغفرت الهي بر اين انسان مجاهد و پرتاش باد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.