آخرين وضعيت مديران کانالهاي تلگرامي و پلاسکو

Shargh - - سیاست -

ايســنا:

رئيس کل دادگســتري استان تهران درباره وضعيت پروندههــاي مديران تلگرامي، گفــت: کيفرخواســت پرونــده صادر شــده و براي رســيدگي به دادگاه ارجاع شــده اســت. غامحسين اسماعيلي، همچنين درباره آخرين وضعيت پرونده حادثه پاسکو، افزود: هنوز در ايــن ارتباط پروندهاي به دادگاه نيامده اســت و در دادسراست. همچنين اقداماتي در حوزههاي اجرائي در حال انجام است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.