رسيدگي فوقالعاده به پرونده بورسيهها

Shargh - - سیاست -

ميزان:

رئيــس ديوان عدالــت اداري گفت: 477 نفر در پرونده بورســيهها شــکايت کردند که در حال رســيدگي اســت. حجتالاســام محمدکاظــم بهرامي افزود: همه کســاني که در رابطــه با بحث بورســيه متضرر شــدهاند تا يک ماه آينده شــکايت خود را ثبــت کنند تا به صورت فوقالعاده پروندهها را رسيدگي کنيم تا نگرانيهاي رهبر انقاب برطرف شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.