روند عضویت 2 نماینده از احزاب ملی و استانی در کمیسیون ماده 10

Shargh - - سیاست -

گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور:

مدیرکل سیاسی وزارت کشور درباره روند عضویت دو نماینده از احزاب کشــور در کمیسیون ماده 10 احزاب، گفت: «مطابق مــاده 10 قانــون نحوه فعالیــت احزاب و گروههای سیاســی، یک نماینده از دبیران کل احزاب ملی و یــک نماینــده از دبیران کل احزاب اســتانی بهعنــوان عضو کمیســیون ماده 10 بــدون حق رأی بــرای مدت دو ســال انتخاب میشــوند و به همین منظور براســاس دستورالعمل مصوب کمیسیون که از سوي وزیر محترم کشور ابلاغ شده است، جلسات انتخاب افراد مذکور در روزهای پنجشــنبه 12 مرداد )احزاب اســتانی( و جمعه 13 مرداد )احزاب ملی( بــا حضور دبیران کل احزاب در وزارت کشــور انجام خواهد شد».

محمدامین رضــازاده همچنین افزود: دبیران کل متقاضی عضویت در کمیســیون از روز چهارشــنبه مورخ 4/14/1396 لغایت یکشنبه مورخ 1396/4/18 بــا مراجعه به پرتــال و پایگاه اطلاعرســانی وزارت کشور به نشانی www.moi.ir فرم ثبتنام را تکمیل و کــد رهگیری دریافت کنند. فرم مذکور شــامل نام حزب، نــام و نامخانوادگی و تلفن دبیرکل، گســتره فعالیت )اســتانی یــا ملی(، شــماره و تاریخ پروانه فعالیــت، نشــانی دفتر مرکــزی و همچنیــن آپلود معرفینامه رســمی با ســربرگ و مهر حزب است. بدیهی است در صورت فقدان شرایط مذکور، ثبتنام کانلمیکن تلقی میشود.

دبیر کمیســیون ماده 10 قانون احزاب با اشاره به اینکه اسامی نامزدهای نهایی از سوي هیئت نظارت در پرتال و پایگاه اطلاعرســانی وزارت کشــور منتشر خواهد شــد، عنوان کرد: «معترضــان به تصمیمات هیئت نظارت بــه مدت دو روز از مورخ 1396/4/22 تــا مورخ 4/23/1396 فرصت دارنــد از طریق پرتال وزارت کشــور اعتراض خود را ثبت کنند و کمیسیون ماده 10 تا 48 ساعت به اعتراضات رسیدگی و نتیجه نهایی را به هیئت نظارت اعلام میکند».

او افزود: «سمت دبیرکلی حزب قائم به شخص بــوده و قابل توکیل به غیر نیســت و دبیران کل اعم از نامزدها و ســایر دبیران کل جهــت رأیدادن باید شــخصا در جلســه انتخابات شــرکت کنند. حضور دبیران کل در جلســه انتخابــات و دادن رأی منوط به داشــتن معرفینامه کتبی با سربرگ و مهر حزب مربوطه است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.