بازتاب

Shargh - - سیاست -

پاســخ روابــط عمومي شــرکت بهرهبرداري راهآهن شهري تهران و حومه:

احتراما خواهشمند اســت درخصوص مطلب مندرج در آن روزنامه، مــورخ 2۵ خــرداد 1396 صفحــه 3 بــا عنوان: زورآزمایي در مترو، پاســخ زیر در همان صفحه به چاپ برسد:

با ســلام، ضمن تشــکر از این مســافر گرامي، احتراما به اطلاع ميرســاند: ایشــان به شلوغي مترو و ازدحام مســافر در قطارها اشاره نمودهاند کــه یکي از دلایــل آن اســتقبال بیــش از اندازه مســافران محترم از این وســیله حملونقل ریلي است. شــرکت بهرهبرداري راهآهن شهري تهران و حومــه همواره جهت ارائه خدمات حداکثري و مطلوب به مســافران گرامي اقدام نموده و بهبود مســتمر خدمات، از اهداف این شــرکت ميباشد. گفتني اســت کــه درحالحاضــر و بــا توجه به درنظرگرفتن امکانــات موجود و ناوگان در اختیار، فاصلــه گذر خطــوط متروي تهــران و حومه در ساعات مختلف و بهویژه در ساعات شلوغ و بسیار شــلوغ تعیین ميگردد. امید که با رفع کمبودها و موانع موجود و همکاري بیشتر مسئولان مربوطه، از بار مشــکلات کاســته شود و مســافران محترم بتواننــد بدون دغدغه و در آرامش از این وســیله حملونقل ریلي استفاده نمایند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.