اولين قرارداد نفتي در قال سبIPC « ر ت دشبهکهبنريیوتانل» فباتتأييدیهيئت7 نفره امضا شد

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

بيژن زنگنه گفت ميتوانند هرچه ميخواهند بگویند؛ اما کســي فرمــان آنهــا را لبيــك گفت؟ انتقــاد کنند. حتــي امضا جمــع کنند که قراردادهاي نفتي را دولت امضا نکند. مشکلي نداریم. البته معنایش این نيســت که امضا نميکنيم. آنها انتقاد کنند. ما هــم کار خود را ميکنيم. هرکس ثواب خود را ميبرد!

خيابان منتهي به ســالن همایشهاي کوشــك وزارت نفت، مملو بود از نيروهــاي امنيتي. فضا آرام بود، البته کســي هم براي اعتــراض نيامده بود. عليرضا زاکاني، نماینده پيشين مجلس و عضو جبهه پایداري، صبح دیروز در یادداشتي که در کانال تلگرام خود منتشر کرد، در واکنش به امضاي نخستين نمونه از قراردادهاي جدید نفتي نوشــت: «اینجا موضوعي اصلي اســت نه فرعي، وقت آتش به اختيار، فریادکشــيدن و اقدام مناسب است و آتشبس، هرچنــد یکطرفه جایز نيســت؛ پس بســمالله»؛ اما تيرش به ســنگ خورد. حالا نخســتين قرارداد جدید نفتي ایران براي توســعه فــاز 11 پارس جنوبي بين شــرکت ملي نفت ایران با کنسرسيومي متشکل از توتال، CNPC چين و پتروپارس با سردمداري توتال به امضا رسيد و به قول زنگنه، وزیر نفت ایران، مســير دیگر قراردادها را هموار خواهد کرد. اتفاقي تاریخي که پس 20 سال، پيوند دوبارهاي شــد با فرانســه براي حضور در ميادین نفت و گاز ایران. حتي علياکبر ولایتي، رئيس مرکز تحقيقات استراتژیک مجمع تشخيص مصلحت نظام، هم در دیداري با کریســتن ماســه، دبيــرکل وزارت اروپا و امور خارجه فرانســه، درباره این قرارداد گفته: «امضاي این قرارداد، نقش بسيار مهمي در توسعه روابط ایران و فرانسه ایفا ميکند». سخنان او به نوعي تأیيدي است از سوي ارکان نظام و خبر از اجماعي ميدهد که زنگنه دیروز در مراسم امضاي قرارداد به آن اشاره کرده بود.

افتخار دولت به آزادي اقليت کوچك مخالف!

زنگنه دیروز با اشــاره به اجماعي که بر سر قراردادهاي جدید نفتي وجود دارد، به مخالفتها با امضاي این قراردادها هم اشاره کرد : «عده کمي مخالف هستند. اقليت کوچك مخالف که البته طبيعي است. این افتخار دولت است که مخالفان آنقدر آزادند که ميتوانند انتقادهاي خود را مطرح کنند.»

امضاي قراردادهاي نفتي دستاورد برجام و انتخابات است

او کــه کلام آغازین خود را با تکيه بر دســتاورد برجام و انتخاباتخواندن این قرارداد، شروع کرده بود، گفت: مردم در 29 اردیبهشت انتخاب کردند که سياستهاي نفتي به همينگونه ادامه پيدا کند.

زنگنه همچنين تأکيد کرد مانعي براي حضور شرکتهاي آمریکایي براي مشارکت در پروژههاي نفتي ایران وجود ندارد؛ بلکه این دولت آمریکاست که مانع برایشان ایجاد ميکند.

به همکاري استراتژیك خود با توتال، چين و روسيه ادامه ميدهيم

وزیر نفت این اتفاق را خبر خوبي براي صنعت نفت ایران دانست و با تأکيد بر پيشــتازي توتال در این قرارداد، خطاب به شرکاي چيني گفت: ما دوستان خود را در روزهاي سخت فراموش نميکنيم و در ادامه توسعه صنعت نفت همچنان همکاري اســتراتژیک خود را با این شرکت ادامه ميدهيم. آنچه به امضا ميرسد به نوعي سرمایهگذاري خارجي حدود پنج ميليارد دلاري است که در این مسير نباید پيشتازبودن توتال را فراموش کنيم.

تمامي مجوزهاي لازم براي امضاي قرارداد با توتال گرفته شد

زنگنــه همچنين خيال دلواپســان را راحت کرد و گفــت: امضاي قرارداد توســعه فاز 11 پارس جنوبي نخستين قراردادي است که در قالب IPC امضا ميشــود و من اعلام ميکنم که همه مراحل لازم بــراي اخذ مجوزها براي امضاي این قرارداد از طریق شرکت ملي نفت ایران طي شده است.

او با اشــاره به برنامه پنجساله ششم، گفت: در برنامه پنجساله ششم، در صنعت نفت باید 200 ميليارد دلار ســرمایهگذاري شود که 130 ميليارد دلار آن در بخش بالادســتي و 70 ميليارد دلار آن در بخش پایيندستي پيشبيني شــده که به ضرس قاطع باید گفت 70 درصد آن باید از منابع خارجي تأمين شود و دورنماي توليد نفت تا شش ميليون بشکه نفت خام و ميعانات گازي در نظر گرفته شده است.

مناقصه آزادگان در جریان است

او با بيان اینکه اولویت اصلي ما توسعه ميادین مشترک است، افزود: طبق اولویتهاي ما ميادین غرب کارون لایه نفتي پارس جنوبي، ميادین اســفندیار، ســلمان، فروزان، آذر، منصوري و آب تيمور باید ابتدا توسعه پيدا کند. مراحل قراردادي توســعه آزادگان در حال پيشــرفت اســت و اميدواریم که همکاران اروپایي و آســيایي حضور پيدا کرده و قرارداد را تسریع کنند تا به نتيجه نهایي برسيم.

وزیر نفت همچنين گفت: شرکت پتروپارس یکي از شرکتهاي معتبر ایراني است که با هدف انتقال فناوري و ایجاد شرکتهاي نفتي اکتشاف و اســتخراج در این قراردادها شریک شــد؛ چراکه از همان ابتدا یکي از الزامــات ما در قراردادهاي بينالمللي این بود که در هریک از قراردادها قطعا یک شــرکت ایراني حضور داشته باشــد. من اميدوارم با نخستين قــرارداد نفتي حجم عظيمي از فعاليتهــاي مرتبط با این قراردادها به داخل کشور ارجاع داده شود.

زنگنه حجم سرمایهگذاريهاي این قرارداد را پنج ميليارد دلار عنوان کرد و گفت: شــرکتهاي ایراني بدون هيچ محدودیتــي ميتوانند در مناقصات این قراردادها شــرکت و برنده شوند؛ ضمن اینکه تمام فعاليتهاي خدماتي ازجمله ســاخت ســکوها و لولهکشــيها نيز باید در قالب برگزاري مناقصه انجام شــوند؛ علاوهبر قانون اســتفاده حداکثري که در این قراردادها رعایت ميشــود، تمهيداتي نيز در نظر گرفتيم که هر شــرکت بينالمللي که ســهم بيشتري از شــرکتهاي ایراني را در قراردادها شریک کند، از امتيازات ویژهاي برخــوردار خواهند بود. زنگنــه تصریح کرد: بهراحتي ميتــوان اميدوار بود اگر شــرکتهاي ایراني در فرایند این قراردادهــاي نفتي بهخوبی عمل کنند 70درصد فعاليتهاي مربوط به قراردادها بهوسيله ایرانيها انجام ميشود، ضمن اینکه در این شــرایط در پایان دوره قرارداد نهتنها دو فاز پارس جنوبي اجرا ميشــود، بلکه دهها هزار شــرکت ایراني از اجراي این قراردادها منتفع شده و براي دهها هزار نفر نيز اشتغال ایجاد ميشود.

بابک زنجاني، پدیدهاي استثنا در تاریخ کلاهبرداري بينالمللي

زنگنه در حاشــيه این مراسم در پاسخ به پرســشهاي خبرنگاري درباره ادعاهاي زنجاني و بازگشت شــرکایش به ایران هم گفت: بابک زنجاني یک پدیده استثنائي در تاریخ کلاهبرداري بينالمللي است. نفر دوم خيلي با بابک زنجانــي فاصله دارد و به اعتقاد من بابــک زنجاني قصدي براي بازپرداخت بدهيهاي خود ندارد.

او در ادامه با اشاره به برخي صحبتها مبني بر اینکه گفته ميشود امروز با توجه بــه امضاي قرارداد با توتال، روز آتش به اختيار بودن اســت، گفت: ملت ایران تصميم گرفت که این قراردادها امضا شود. عدهاي به برکت آزادي در ایران این حرفها را ميزنند اما از این طرف هم کسي استقبال نکرده است.

وزیر نفت تأکيد کرد: قانون حاکم بــر قرارداد، قوانين حاکميتي نظام جمهوري اسلامي اســت و طبق مصوبه هيئت دولت باید هيئت هفت نفــرهاي عدم مغایرت مفاد قــرارداد با مصوبات هيئــت دولت را تأیيد ميکرد که شــامل چهار نفر وزیر ســابق و سه مقام ارشد دیگر است که مفاد این قرارداد را تأیيد کردند.

توتال به حضور دوباره در ایران افتخار ميکند

بر اســاس گزارش رسمي توتال که در وبسایت رسمي آن شرکت منتشر شــده اســت، پاتریک پویانه، مدیر اجرائي توتال، بعــد از امضاي توافق گفت این قرارداد بزرگ، صفحهاي جدید در بازگشــت این شرکت به ایران باز کرد و شــرکت توتال افتخار ميکند اولين شرکتي است که قرارداد «آي پي سي» با ایران امضا کرده است.

مدیرعامل توتال گفت: توتال نخســتين شرکت بينالمللي بود که در سال 1995 به ایران آمد و هماکنون نيز نخستين شرکتي است که پس از تحریمها به ایران بازگشته و این سبب افتخار شرکت ماست.

به گزارش شانا، پاتریک پویانه تأکيد کرد: ميتوانم بگویم امروز براي ما در شرکت توتال یک روز تاریخي به شمار ميآید.

مدیرعامل توتال گفت: من ميدانم که مردم ایران اهميت زیادي به تاریخ ميدهند و تاریخ همچنين نشانهاي از وفاداري است، همچنين مطلع هستم که همه شــما ميدانيد فعاليتهاي توتال در ایران تاریخي طولاني دارد و ما سالها با شرکت ملي نفت ایران در پروژههاي نفت و گاز مشارکت داشتهایم.

به گفته پویانه، توتال نخســتين شــرکت بينالمللي بود که در ســال 1995 ميلادي به ایران آمد و براي توســعه ميدان ســيري قرارداد امضا کرد و همچنين با شــرکت ملي نفت ایران براي توســعه فازهاي 2 و 3 پارس جنوبي همکاري کرد.

وي تصریــح کــرد: اکنون هم پــس از لغو تحریمها نخســتين شــرکت بينالمللي هستيم که به ایران برميگردیم و این مایه غرور و افتخار است که براي امضاي نخستين قرارداد در قالب الگوي جدید قراردادهاي نفتي به این کشــور آمدهایم. روحيه پيشتازي یکي از پنج شعار اصلي توتال است و اکنون ميتوانم بگویم توتال دوباره یک شرکت پيشتاز در ایران است.

مدیرعامــل توتــال اظهار کرد: مــن نميدانم مذاکرات )برجام( ســخت بودنــد یا نه؛ اما آنهــا کارآمد و ســریع بودهاند، زیرا فقط 18 مــاه از امضاي تفاهمنامههاي پاریس با حضور رئيسجمهوري ایران و فرانسه گذشته است.

این قرارداد به روابط ميان ایران، اتحادیه اروپا و فرانسه کمک ميکند

مدیرعامــل توتال تأکيد کرد: این قرارداد همچنيــن به ارتقاي روابط ميان ایران، اتحادیه اروپا و فرانسه کمک ميکند.

پویانــه ادامه داد: الگوي جدید قراردادهاي نفتي ایران دو ویژگي دارد که ما را متقاعد ميکند براي اقتصاد ایران سودآور است؛ نخست این یک قرارداد 20ساله است، ما 20 سال در ایران خواهيم بود و این تعهدی بلندمدت است.

او با تأکيد بر اینکه ميتوانم به شــما تضمين دهم که توتال براي 20 سال و بيشــتر به کشور شــما متعهد خواهد بود، افزود: دوم اینکه در این قرارداد، رهبري کنسرســيوم و مدیریت پروژه با توتال است که این براي حداکثرکردن توليد مفيد است؛ زیرا دقيقا چيزي است که یک شرکت بزرگ نفت و گاز مانند توتال باید آن را براي کشورها محقق کند.

او همچنين تأکيد کرد: بيگمان توتال از پيمانکاران ایراني استفاده خواهد کرد و سرانجام توسعه صنعت نفت و گاز به کل اقتصاد ایران کمک ميکند. من به وزیر قــول دادم بيش از 50 درصد تأمين کالاي فاز 11 پارس جنوبي به شرکتهاي ایراني داده خواهد شد.

پویانه تصریح کرد: این یک ســفر دشوار بوده است؛ نخستينبار نيست که من به ایران ميآیم و آخرینبار هم نخواهد بود، من در طول اجراي توســعه فاز 11 پارس جنوبي دوباره به ایران سفر خواهم کرد.

مدیرعامــل توتال همچنين وعده داد براي امضاي قراردادهاي بيشــتر به ایران بازخواهد گشــت: یک دليــل دیگر هم وجود دارد، زیرا توســعه فاز 11 نخستين مورد از قراردادهاي بســياري است که مطمئن هستم براي امضاي آنها به کشــور زیباي ایران باز خواهم گشت. او همچنين در جمع خبرنگاران تأکيــد کرد گام بعدي توتــال در ایران حضور در بخش پتروشــيمي و بخش بالادســتي نفت اســت. فعلا قصد داریم توافق درباره پارس جنوبي را جشن بگيریم و بعد درباره مذاکرات آتي فکر ميکنيم.

درآمد ۸۴ميليارددلاري ایران

پاتریک پویانه، مدیرعامل شــرکت توتال فرانســه، عصر دیروز با حضور در محل نهاد ریاســتجهوري با حسن روحاني رئيسجمهور کشورمان دیدار و گفتوگو کــرد. در این دیدار طرفين درخصوص افزایــش همکاري دوجانبه بهخصوص در زمينه نفت و گاز به گفتوگو پرداختند.

مدیرعامل شرکت ملي نفت نيز در این مراسم گفت: با درنظرگرفتن تمامي محصولات توليدي فاز 11 پارس جنوبي در مدت 20 سال دوره اجراي قرارداد آن و با درنظرگرفتن ارزش توليدات این ميدان در پایان قرارداد، درآمد کشور از اجراي آن درمجموع از 84ميليارددلار فراتر خواهد رفت.

علــي کاردر افــزود: ایــن قــرارداد اولين قراردادي اســت کــه در قالب قراردادهاي جدید نفتي امضا شد و با توجه به اینکه قبلا قرارداد HOA امضا شده بود، 85 درصد از مباحث در HOA به امضا رسيده و ذکر شده بود و در فاصله یک ســال اخير توانستيم از این فرصت اســتفاده کنيم تا متن قرارداد بهصورت مدل جدید قراردادهاي نفتي تنظيم شود.

او افــزود: با امضاي این قرارداد ظرفيت توليد دو ميليارد فوت مکعب در فاز 11 پارس جنوبي ایجاد ميشود و با اجراي این طرح برآورد ميشود در 20 ســال دوره قرارداد، 335 ميليارد مترمکعــب گاز طبيعي قوي و ترش از این ميدان مشترک توليد شود و ميتوان حدود 290 ميليون بشکه ميعانات گازي، 14 ميليــون تن گاز مایع، 12 ميليون تن اتان، دو ميليون تن گوگرد همراه 315 ميليارد مترمکعب گاز سبک شيرین توليد کرد.

مدیرعامل شــرکت ملي نفت ایران تصریح کرد: با فرض قيمت حدود 50 دلار براي هر بشــکه نفت خام، بدون احتســاب ارزش گاز شيرین، ارزش سایر محصولات قابل استحصال در دوره قرارداد بالغ بر 23 ميليارد دلار ميشود.

کاردر با اشاره به اینکه اجراي این قرارداد در دو فاز هرکدام با سرمایهگذاري 2.4 ميليارد دلاري خواهد بود، گفت: بعد از اجراي فاز اول و بهتوليدرساندن فاز 11 پارس جنوبي، در کل، ميدان پارس جنوبي با افت توليد مواجه خواهد بود و براي جلوگيري از این موضوع براي اولينبار از سکوي فشارافزایي در فاز 11 استفاده ميشود و این سکو در سایر فازها نيز ميتواند استفاده شود.

قرارداد با توتــال، مُهر باطلي بــر تحریمهاي آمریکاست

در هميــن راســتا رئيــس کميته بازنگــري در قراردادهــاي نفتي گفت: در یک بــازه زماني پنج تا 10ساله ميتوانيم شرکتهاي نفتي مشابه با توتال در کشور شــکل دهيم و ســرانجام از خدمات آنها در کشــور بينياز و در زمينه صــدور خدمات فني و مهندسي وارد بازارهاي بينالمللي شویم.

سيدمهدي حسيني با بيان اینکه امضاي قرارداد با توتال ميتواند آثار بسيار مثبتي داشته باشد، افزود: ما پيشتر نيــز در قراردادهاي بيــع متقابل، تجربه قرارداد با توتال را در شرایط اعمال تحریمها داشتيم و آن اینکه در عين اعمال تحریمهاي فرامرزي آمریکا عليه ســرمایهگذاري در ایران معروف به قانون ایسا ‪IRAN SANCTIONS ACT(‬ ، قــرارداد توتــال و شــریکان روس و مالزیایــي با ایران مُهــر باطلي بر تحریمهاي آمریکا بود. او افزود: در آن زمان پس از امضاي قرارداد با توتال شرکتهاي دیگري نيز براي امضاي قرارداد نفتي وارد ایران شــدند، بهطوريکه در آن زمان بنده در سميناري شرکت کرده بودم که شــرکتهاي آمریکایي نيز حضور داشــتند و اذعان میکردنــد هر قــراردادي که ایران امضــا ميکند، ميخي بر تابوت تحریم آمریکا عليه ایران است.

رئيــس کميتــه بازنگــري در قراردادهاي نفتي تصریح کرد: این قراردادها قدرت و پيام سياسي برای دنيــا دارد، بهویژه در فضاي امــروز که آمریکایيها شمشــير را از رو بستهاند و براي تحریم دوباره عليه ایران دورخيز کردهاند، حرکت متقابل اینچنيني این پيام را دارد که دنيا حاضر نيست با آنها حرکت کند و در مقابل آنان ميایستد.

به گزارش «شــرق»، شــرکت توتــال با 50.1 درصد ســهم، اپراتور پروژه خواهد بود و شرکت «CNPC» چيــن و پتروپارس ایران هرکدام با 30 درصد و 19.9 درصد ســهم، عضو کنسرســيوم توســعه فاز 11 پارس جنوبي هستند. این رخداد، بازتابهاي جهاني هم در پي داشت. رسانههاي مختلــف از امضــاي ایــن قــرارداد در قالــب «صفشکني» توتال فرانسه و «بازگشت توتال به ایران» یاد کردند و آن را حاوي پيام سرمایهگذاري غول نفتي توتال به ترامپ خواندند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.