نوآوریِ باز و انتخابات رياستجمهوری

Shargh - - اقتصاد -

ماهيــت نــوآوری، از اســاس دســتوری و سلســلهمراتبی نيست. کسی بابت نوشتن تحليل، طراحی گرافيک، خلق کاریکاتور، ســاخت ویدئو، توليــد جــوک، عکسگرفتن و بازنشــر این حجم از محتــوای خلاقانــه، نمیتواند کارفرما باشــد. پرداخت مالی در این وســعت و حجم گســترده، ناممکن و نشدنی اســت.افراد خلاق، دنبالکننده و هواخواه بســيار دارند و پيامهــای نوآورانه آنها برش و دامنه نفوذ بالایي دارد. آنها نيک میدانند چگونــه با قلم، بــرس، دوربين و دیگــر ابزارهای خود اثری نوآورانه بيافرینند و تحسين هواخواهان خــود را برانگيزند. صد البته، شــبکههای مجازی هم به رســانه قدرتمند این نوآوران تبدیل شده و برد پيامشــان را صد چندان کرده است. هر ایرانی از هر جــای جهان بــا اندکی چاشــنی خلاقيت، میتوانســت سهمی در این موج محتوای نو بازی کند؛ اما این ســيل نوآوریهای پراکنده و مســتقل با یک جهتگيری مشخص سياسی، نمونه جالبی از «نوآوری بــاز» و کاربرد آن در فضای سياســی اســت. پدیدهای که بیشک نقشی تعيينکننده در انتخابات 1396 داشت.نوآوری باز پارادایمی است که نخســتينبار در سال 2003 مطرح شد. نوآوری باز به زبان ســاده یعنی شــرکتها و ســازمانها دیگــر نمیتواننــد و نباید در حوزه نــوآوری فقط به دانــش و توانمندی نيروهای تحت اســتخدام خود بســنده کنند، بلکه باید دانــش و توانمندی مفيد برای ســازمان را در هر جای دنيا که باشــد شناسایي کنند و به خدمت بگيرند. البته شناسایي و بهخدمتگرفتن منابع نوآوری برونسازمانی، کار سادهای نيست؛ اما شرایط جدید جهانی در حوزه اقتصادی، گزینه دیگری پيشرویمان نگذاشــته اســت. مفهوم نوآوری باز برای فضای اقتصادی و بنگاههــای تجاری مطرح شــده؛ اما همان الگو بهخوبی در فضای سياســی هم مشهود است.این خيل عظيم نــوآوران ایرانی کــه نتيجه انتخابات اخير ریاســتجمهوری را رقم زدند، زین پس هر جای جهان پهنــاور که باشــند، در انتخابات آتی نقشی مهمتر بازی میکنند. به همين روی، فضای رقابتهای سياســی کشــور تغيير کرده و دیگر به عقــب باز نخواهد گشــت.از این پــس کاندیدایي موفق اســت که بتواند اکوسيســتم مناسبی برای فعاليت خيــل انبوه و پراکنده نــوآوران هموطن فراهم آورد تا به نفع او دســت به آفرینش بزنند. اکنون این پرســش مطرح میشــود که بازیگران عرصه سياست چگونه میتوانند فعاليت پراکنده این خيل نــوآوران را در ابعاد ملی همســو کنند. اگرچه این پرسش، پاسخ ســاده و کوتاهی ندارد، اما باید توجه کنيم که بهترین راه جذب و همراهی این لشکر بزرگ نوآوران، ارائه چشماندازی جذاب و نوآورانــه در آینده اســت. در فضایي که عمده نخبگان سياســی، گرفتــار روزمرگی گذشــتهگرا هستند، سياستمدار هوشــمند آینده کسی است کــه بتواند با نوآوری و رؤیاپــردازی آیندهنگرانه و تعهد عملی به ســاخت آیندهای زیبا و خواستنی برای مردم ایران بزرگ، خود را متمایز و دل و فکر این گروه خلاق را مسحور کند. استراتژی گذشتهگرا و ترســاندن مردم از رقيب، در بلندمدت نمیتواند نوآوران ایرانی را با کسی همراه نگاه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.