وزارت نفت و يک آستانه تاريخی

Shargh - - اقتصاد - پویا نعمتاللهی کارشناس نفت

عرصه جدیدی از بالندگی و رشــد در صنعت نفت کشــور آغاز شــده اســت. صنعت نفت و بهدنبالش اقتصــاد ملی، دورانی از شــکوفایی را تجربه خواهند کرد که حاصل تجربيات و تدابير گرانقدر تلاشــگران صنعت نفت و بهمنزله اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران اســت. روز قبل اولين قرارداد از نوع مدل جدید قراردادهای جــدی نفتی با کنسرســيومی به رهبری توتال و با حضور دو غول نفتی دیگر )شرکت CNPC از چين و شرکت پتروپارس از ایران( منعقد شد تا پرونده دو سال انتقاد، ایرادگيری و کارشکنی بسته شود. به هر تقدیر امضای این قرارداد را باید یک «آستانه تاریخی» بسيار مهم تلقی کرد. این آستانه همانا حضور سرمایه و اقدام برای سرمایهگذاری در صنعت نفت ایران است. اصول اقتصاد مقاومتی ابلاغی از ســوی مقام معظم رهبری بهطور مشــخص و شــفاف بر نقش و اهميت توسعه ظرفيتها و صادرات نفت و فراوردههاي آن و گاز و اثرگذاری جهانی آنها تأکيد میکند. از سوی دیگر بدیهی است اکتشاف، توسعه، توليد و صادرات نفت و گاز ضرورت اصلی بخش انرژی و کليد حضور اثرگذاری جهانی کشور اســت. ماده 13 سياســتهای اقتصاد مقاومتی بيــان میکند که بر مقابله بــا ضربهپذیری درآمــد حاصل از صادرات نفــت و گاز باید از راههایی نظير «انتخاب مشــتریان راهبــردی»، «ایجاد تنوع در روشهای فروش»، «مشارکتدادن بخش خصوصی در فروش »، «افزایش صادرات گاز »، «افزایش صادرات فراوردههای نفتی » و «افزایش صادرات پتروشــيمی » در دستور کار صنعت نفت قرار داشته باشد و در ماده 14 نيــز «افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشــور »و همچنين «حفظ و توســعه ظرفيتهای توليد نفت و گاز بهویژه در ميادین مشترک» تأکيد شود. شکی نيست که حضور همهجانبه و آگاهانه در بازارهای نفت و گاز، موجب تقویت جایگاه کشور در عرصههای بينالمللی میشود که جلوه اساسی آن را باید در «ميزان صادرات نفت» و «ســهم کشــور در بازار گاز» جستوجو کرد. تجهيز در این دو بخش، مستلزم سرمایهگذاری جهت اکتشاف و توســعه ميادین نفت و گاز و توليد بهينه و باثبات از ميدانها با هدف بازاریابی و کســب بيشترین سهم در بازارهای هدف و حملونقل و انتقال و تحویل به بازارهای مصرف است. آنچه بارزتر است، آن است کــه توليد و مصرف بهينه و ســرمایهگذاری لازم برای توسعه و صادرات و تعاملات منطقهای و بينالمللی عملا تابعی از توســعه ســرمایهگذاری و بهکارگيری فناوریهاست. در این راستا رقبای منطقهای و جهانی بســيار قدرتمندی حضــور دارند؛ این رقبــا بهخوبی آگاه هستند که ســرمایه ذاتا متمایل به بيشترین بازده و کمترین ریســک اســت، همانطور کــه انتظارات و مطالبات سرمایه )و سرمایهگذاران( در کوران رقابتها مشخص میشود.

ادامه در صفحه 6

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.