رأی برای اقتدار پزشکان

Shargh - - اقتصاد -

البتــه مجمــع انجمنهای علمی و پزشــکی فهرســتی تهيه کرده که در شــرف تکميل است؛ بهاینترتيب فهرست کاندیداها به انتخابکنندگان کمک فراوانــی میکند. برای اینکــه حضور آنها ضمانت اجرائی داشــته باشــد، برای احقاق حق پزشکان و اعضای ســازمان نظام پزشکی از ميان نامزدهــا افرادی را باید انتخــاب کرد که تجربه و ســابقه اجرائی دارند؛ کسانی که شهامت برخورد با مسائل را داشــته و خوشفکر نيز هستند. اینها افرادی خواهند بود که میتوانند در فهرســتها براساس سوابق منتخب شوند. به لطف پروردگار و همــت بالای همــکاران جامعه پزشــکی، اميد است حضور پرشــور و اشتياقی در جمعه، سیام تير، در سراســر کشــور رقم بخورد تا بهاینترتيب منتخبــان توانــا و کارآمد در ایــن دوره انتخابات سراسری ســازمان نظام پزشکی سکاندار لایق در رسيدگی به مشکلات هموطنان و همکاران باشند.

* وزیر پیشین بهداشت، رئیس جامعه جراحان ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.