پیامنوريزهکردن دانشگاهها

Shargh - - اقتصاد -

این در حالی اســت که دانشگاه پيام نور، صاحب اولين و معتبرترین ســامانه آموزشــی کتابمحور اســت که خــود را مقيد به برگــزاری آزمونهای سراسری پایان دوره به روش الکترونيکی میداند. در سالهای اخير، اعتبار علمی کتابهای پيام نور به حدی رسيده که در برخی از دانشگاههای دولتی و غيردولتی بهعنوان منابع آموزشــی اســتاندارد معرفــی میشــوند. بنابراین به نظر میرســد که اساسنامه این دانشــگاه، نهتنها نيازی به بازنگری ندارد، بلکه میتواند الگوی مناســبی برای تسری و یکپارچهســازی نظام آموزش عالی کشور باشد. پس بيایيد بهجای تغيير اساسنامه این دانشگاه، به فکر اقدامات مؤثری برای «پيامنوریزهکردن » ارکان آموزش عالی کشور باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.