تهران میزبان نمایشگاه سنگ، معدن و ماشینآلات وابسته

Shargh - - اقتصاد -

نهمین نمایشــگاه بینالمللی سنگهای تزیینی، معدن، ماشــینآلات و تجهیزات مربوطه از ۱۹ تا ۲۲ تیر در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگــزار خواهد شــد و در آن دهها شــرکت داخلی و خارجــی، جدیدترین تولیــدات و خدمات خود را ارائه و در معرض دید علاقهمنــدان قرار میدهند. به گزارش ستاد خبری نهمین نمایشگاه بینالمللی سنگ، معدن و ماشینآلات وابسته، در این نمایشگاه بیش از ۲۴۰ شــرکت داخلی و خارجی از جمهوری اسلامی ایران و هشت کشور مختلف جهان حضور و مشارکت دارند که از این تعداد، ۱8۰ شرکت داخلی و ۶۰ شرکت خارجی از کشورهای آلمان، ایتالیا، هند، چین، ترکیه، افغانســتان، یونان و کرهجنوبی هستند. نهمیــن نمایشــگاه بینالمللی ســنگهای تزیینی، معدن، ماشــینآلات و تجهیــزات مربوطه در چهار بخش اصلی اکتشاف، استخراج، فراوری و صادرات برگــزار میشــود و در آن کارخانجات ســنگبُری، معادن سنگ، سازندگان ماشینآلات معدن و حفاری و فراوری ســنگ، تولیدکنندگان ابــزارآلات فراوری معدن و صادرکننــدگان و واردکننــدگان با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. قرار اســت همزمان با برگزاری این نمایشگاه، هیئتهای بازرگانی، تجاری و سرمایهگذاری کشــورهای چین، پاکستان، روسیه، ایتالیا، ترکیه و افغانســتان با حضور در محل دائمی نمایشــگاههای بینالمللی تهران، ضمــن بازدید از ســالنها و غرفههای نمایشگاهی، با تولیدکنندگان، تجار، بازرگانان و انجمنهای تولیدی سنگ کشورمان وارد مذاکــرات تجــاری شــوند. نهمین نمایشــگاه بینالمللی ســنگ، معدن و ماشــینآلات وابسته، با مجوز رســمی سازمان توســعه تجارت ایران به نام انجمن ســنگ ایران و از سوی شــرکت روشان روز برگزار میشــود. برگزاری همایش بینالمللی سنگ با شــرکت رؤسای انجمن سنگ کشــورهای ایتالیا، هند، ترکیه، روسیه و چین، برگزاری سمینار معماری با حضور مطرحترین معماران کشــور و دانشجویان معمــاری و اجرای معمــاری پارامتریــک در زمان برگزاری نمایشــگاه از سوی دانشــجویان معماری با نظارت اســتادان دانشــگاه در محل نمایشــگاه و انتخــاب غرفه برتر از ســوی اســتادان معماری و طراحــی داخلی، ازجمله برنامههای جانبی نهمین نمایشگاه بینالمللی ســنگ، معدن، ماشینآلات و تجهیزات است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.