داشبورد مدیریتی برای هشدار بحرانها، مأموریت جدید طیبنیا

Shargh - - اقتصاد -

وزیر اقتصاد ضمن اعلام افزایش تابآوری اقتصاد کشور در سالهای ۹۳ و ۹۴، از مأموریت ستاد اقتصاد مقاومتــی برای ایجاد داشــبورد مدیریتی شــاخص اقتصاد مقاومتــی خبر داد. وزیر اقتصاد در حاشــیه جلســه ســتاد اقتصاد مقاومتی، با اشاره به احصای بیــش از صد شــاخص فرعی برای مشــخصکردن وضعیــت تــابآوری اقتصاد گفــت: از مجموع این عوامل یک شــاخص کلــی برای اقتصــاد مقاومتی طراحی شده اســت که براساس آن عملکرد اقتصاد در ســالهای 8۴ تا ۹۴ محاسبه شده است. به گفته وزیر اقتصاد، نتایج حاصل از شاخص اقتصاد مقاومتی میزان تابآوری اقتصاد در سالهای مختلف را نشان میدهد و بر این اساس مشخص میشود اقتصاد در کدام سالها توانســته در مقابل شوکهای داخلی و بیرونی عملکرد مناسبی داشته باشد. وی ادامه داد: خوشــحالم که این نکته را اعلام کنم که در سالهای ۹۳ و ۹۴ ضریــب تــابآوری اقتصاد ایــران افزایش یافته اســت. طیبنیا با بیان اینکه در جلســه امروز ستاد اقتصاد مقاومتی، وزارت اقتصاد مأموریت یافت یک داشــبورد مدیریتی برای این شاخص ایجاد کند، گفت: این سیســتم نظارتی به مدیران ارشد در زمان وقوع بحران هشــدار میدهد تا آنها بتوانند واکنش مناســب را اعمال کنند. وجود این سیســتم میتواند کشور را به ســمت رشــد پایدار اقتصاد هدایت کند. وزیــر اقتصاد در تشــریح عوامل تکانههــای اقتصاد گفت: قطعا یکی از عوامل شــوکهای اقتصادی، به نوسانات نفتی شــامل قیمت و میزان تولید و فروش نفت به دلیل تحریمهای بیرونی مرتبط میشود. وی ادامه داد، عوامل دیگری مثل نرخ ارز، بودجه دولت و سیاســتهای پولی و مالی میتوانــد در تغییرات شاخص اقتصاد مقاومتی اثرگذار باشد. با استفاده از این شــاخص میتوان ســهم هر کدام از عوامل را در رشد و نوسانات آن شناسایی و اعلام کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.