با هیچ قاچاقچی یقهسفیدی تعارف نداریم

Shargh - - اقتصاد -

ايسنا:

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز سهم هر یک از مبادی ورودی قاچاق را اعلام کرد که برایناســاس کالای همراه مسافر ۲۳ درصد، کولهبری ۱۹ درصــد، اقلام ممنوعه ۱۲ درصد و مبادی رســمی ۳۰ درصد در این زمینه ســهم دارند.قاسم خورشیدی گفت: در سال گذشته تعدادی از کارکنان دستگاههای مســتقر در مرز از سوي متولیان مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مانند وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی دســتگیر شدهاند و در این زمینه باصراحت اعلام میکنیم که به هیچ قاچاقچی یقهسفیدي رحم نمیکنیم و با احدي در این مورد تعارف نداریم و دستگاههای مذکور؛ حق و اجازه آن را ندارند که در این زمینه مماشــات کنند و برای دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاقچی یقهسفید با دیگر قاچاقچیان هیچ تفاوتی ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.