آمادگی ایتالیاییها برای همکاری در پروژههای «صانیر»

Shargh - - اقتصاد -

ايرنا:

رئیس هیئتمدیره شــرکت «آنسالدو» ایتالیا در دیداری برای همکاری دوجانبه با شرکت صادرات تجهیزات و خدمات آب و برق ایران )صانیر( در ایران و بازارهای بینالمللی اعلام آمادگی کرد. در نشستی که با حضور رئیس هیئتمدیره، مدیر بازرگانی بینالملل و چند نفر از مدیران ارشد این شرکت ایتالیایی در شرکت صانیــر برگزار شــد، دو طرف درخصــوص همکاری دوجانبه برای اجــرای پروژههای مختلــف در حوزه بــرق و انرژی و نفت و گاز با هــم تفاهم کردند. مقرر شد شرکت ایتالیایی یادشــده به روش سرمایهگذاری مشــترک، همچنین ارائه فاینانس و گشــایش السی در اجــرای پروژههای داخلــی و خارجی برق و انرژی و پروژههای نفت و گاز صانیر همکاری داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.