بـریده اخبـار

Shargh - - اقتصاد -

مجتبیلشکربلوکی،عضوهیئتمديره بانک صادرات ايران: بسیاری از مردم و گیرندگان تسهیلات معتقدند پول بانک از هر چیزی حلالتر است، ازاينرو نسبت به بازپرداخت آن خیلی مقید نیستند که اين امر به دارايیهای منجمد منجر میشود/ تسنیم با انتشار اسکناسهای جديد دو هزار لیری در سوريه که از يکشنبه گذشته عرضه آن آغاز شده، تصوير بشار اسد، رئیسجمهوری اين کشور برای اولینبار روی وجه رايج اين کشور نقش بست/ رويترز رئیس کل گمرک ايران از تشکیل يگان ويژه حفاظت گمرک خبر داد/ تسنیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.