سیف: دستورالعملهای تکنرخیشدن ارز آماده ابلاغ شد

Shargh - - اقتصاد -

تســنیم:

رئیس کل بانــک مرکزی با بیــان اینکه دستورالعملهای مربوط به تکنرخیشدن ارز آماده ابلاغ شده است، گفت: امیدواریم این سیاست در سال ۹۶ عملیاتی شــود. ولیالله ســیف افزود: هماکنون درست اســت که ما دو نرخ ارز داریم )نرخ مبادلهای یا رســمی و نرخ بازار آزاد( منتها نرخ رسمی ما برای موارد خاص و به صورت کنترلشده استفاده میشود و زمینههای فسادزا که میتواند مشکلاتی ایجاد کند، دقیقا تحت کنترل است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.