آينه

Shargh - - سیاست -

چرا تفكيك وزارتخانهها یحیی آلاســحاق:

تفكيك يا ادغام وزارتخانهها از يكديگر قبل از هر چيز به نحوه ســازماندهي مديريتي مسائل بازميگردد و روشي قابل دفاع است كه بتواند بيشــترين بهرهوري را نصيب كشــور كند. از همينجا ميتوان حكمي را بر مبناي ضرورت تفكيك وزارتخانه بازرگاني از صنعت و معدن داد. ايران وضعيتي مشابه ژاپن ندارد و وظايف دولت در اقتصاد بيش از آن است كــه بتوان با ادغامهاي شــكلي بهــرهوري را افزايش داد، تجربه ادغام نشــان داد سياســت فشــاردرماني هم پاسخگو نيســت. از نظر مديريتي، ساختار و شكل وسيلهاي براي رسيدن به اهداف يك فعاليت مشخص اســت، درنتيجه بحث بر سر ضرورت ادغام يا تفكيك دقيقا بايد از همينجا آغاز شــود. ساختار در اين ميان اصل نيســت، اصل همان هدفي اســت كه در شرح وظايف بخشها آمده و ســاختار روش رسيدن به آن اهداف اســت. البته در ميان صحبتهايي كه تاكنون له يا عليه اين اقدام منتشــر شده، بيشتر كارشناسان از نگرش قياســي اســتفاده ميكنند و با مقايسه ايران با ژاپن ميگويند در ژاپن هم وزارتخانه صنايع، معادن و بازرگاني ذيل يك وزارتخانه فعاليت ميكنند؛ بااينهمه بايد توجه داشت تفاوت ميان اقتصادهاي ايران و ژاپن بسيار است از جمله اينكه در ژاپن دولت تنها وظايف حاكميتي دارد ولي در ايران چنين نيست... .

صدای پای دشمن حسین شمسیان:

... يک خطر ديگر در روزهايی كه دشــمن درصدد ناراضیكردن مردم است، پناهبردن به همان دشمن اســت! شــايد در بدو امر خندهدار بيايد اما اين واقعيت تلخی اســت كه در همه اين ســالها شاهديم... . رفتار مشكوک اقتصادی و تحقير ديپلماتيک؛ فرانسه پناهگاه منافقين است و تنها دو روز بعد از سفر وزيــر خارجه ايــران، اجلاس ســالانه منافقين )قلعه حيوانات وحشــی( در پاريس برگزار میشــود و نهتنها مقامات ايران هيچ اعتراضی نمیكنند بلكه قرار است دو روز ديگر تفاهمنامهای به ارزش تقريبی پنج ميليارد دلار با توتال فرانســه هم امضا كنند! اينها پناهبردن به همانهايی نيســت كه میخواهند ســر به تن نظام و ملت ما نباشد!؟ اينها ديپلماسی حقارتبار نيست!؟ اگر ايران به يک جريان برانداز و اپوزيســيون فرانسه پايگاه و جايگاه مــیداد، آنها با ما چه میكردند!؟ آيا قرارداد میبســتند و مثلا ســمند ايرانی را با 60 ميليون تومان )قيمت پيشفروش پژو 2008 در ايران( به مردمشــان پيشفروش میكردند و مردم كشورشان را سپر انسانی مناســبات ديپلماتيک قرار میدادند يا نه، رفتاری از سر عزت و اقتدار در پيش میگرفتند!؟ اكنون كه كســی به سفارت فرانســه حمله نكرده، چرا ديپلماسی پوشالی كاری برای عزت مردم نمیكند!؟...

چه كساني از تخريب سپاه سود ميبرند؟

یدالله جوانــي: در روزهــاي گذشــته و بهدنبال موضعگيــري منفــي رئيسجمهــور درخصــوص فعاليتهاي سازندگي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، موج تخريبها عليه سپاه فزوني يافت. آنچه تأمل در اين حركت تخريبي را بــراي اصحاب خرد و نيروهاي دلســوز و علاقهمندان به سرنوشت كشــور و انقلاب بيشــتر طلب ميكنــد، همزماني اين امــواج تخريبي با وضع تحريمهاي بيســابقه عليه ســپاه در كنگره آمريكاســت. تضعيف و محدودسازي سپاه، مهمترين هدف راهبردي تحريمهاي جديد آمريكا است. اكنون در اين مقطع حســاس از تحولات منطقه و نقشي كه ســپاه در اين تحولات در راســتاي تأمين منافع ملي و امنيت ملي ايفا مينمايد، يك ســؤال اساســي را بايد پاســخ داد و آن اينكــه از تخريب ســپاه چه كســاني ســود ميبرند؟ آيا نفع تخريب سپاه از سوي برخي از جريانها، گروهها و افراد در داخل كشــور، آنگونه كه تخريبكنندگان مدعي هســتند، بــه جيب ملت ايران ميرود يا اينكه دشــمنان ملت ايران از تخريب ســپاه بهرهها خواهند برد؟...

امروز، روز موصل؛ فردا، روز وصل حســین قدیانی :

... ديروز كه حلب آزاد شد، فقط سوریها ابراز خوشــحالی نكردند و امروز كه موصل، فقــط عراقیها اظهار شــادی نكردند! هر مســلمان فهيمی بلكه میخواهم بگويم هر انســان آزادهای، با شنيدن اخباری از اين دســت، مسرور میشود! اساسا پاکســازی هر جايــی، از حضور هر تروريســتی، جای شــعف و شــكر دارد! اگر مليت تكفيریها به ســبب حمايت مالــی ســعودی و حمايت معنــوی آمريكا متنوع اســت، اين روی ســكه را هم بايد ديد كه وقتی حلــب يا موصــل آزاد میشــوند، همه احــرار عالم خوشحال میشوند! واقعا كيســت كه «انسان» باشد اما «حاجقاسم» را دوست نداشته باشد؟! گمانم رنگ باخته مرزهايی كه عمدتا «روباه پير» برای جغرافيای جهان كشــيده! اين مهم را بايــد به فال نيک گرفت! و بابت آن بايد خدا را شاكر بود! لازم باشد، همه عراقی میشــويم؛ لازم باشد، همه ســوری؛ لازم باشد، همه يمنی؛ لازم باشد، همه فلســطينی! نه بحث شيعه و ســنی مطرح اســت و نه مليتهای جداگانه!... پس تنها به «سازمان ملل» نگاه نكنيد! «ملل» را هم ببينيد كــه علیرغم ميل پروپاگاندای حاكــم بر دنيا، چگونه «ســازمان» يافتهاند تا با وجود ســورینبودن، از فتح حلب شادمان شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.