آنكه زياد اشتباه ميكند، نبايد پشت فرمان بنشیند

Shargh - - سیاست -

ماجراي نحوه انعكاس سخنراني رئيسجمهور در همايش سراسري قــوه قضائيه در زيرنويسهاي شــبكه خبر با توضيحــي كه مجري اين شــبكه در يكي از بخشهاي خبري ارائه كرد، به موضوعي بحثبرانگيز و پرواكنش در فضاي مجازي تبديل شــد. مجري اين شبكه واكنشها را بهانه ارزيابي كرده بود. همين كلمه باعث شــد پرويز اسماعيلي، معاون ارتباطات و اطلاعرســاني دفتر رئيسجمهور هم در حساب توييتر خود، توضيح شبكه خبر را بدون پاسخ نگذارد.

روحاني در همايش سراســري قوه قضائيه در بخشــي از سخنانش گفته بود: «من چند بار براي مسئوليتهايي به قوه قضائيه دعوت شدم؛ اما ترســيدم كه در اين قــوه حضور يابم و هيچگاه جرئــت ورود به اين دســتگاه را نكردم، چراكه كاري بسيار سخت بر دوش قضات قرار دارد.» شــبكه خبر اما در زيرنويس خود صحبتهاي رئيسجمهور را اينگونه بازتــاب داد: «رئيسجمهور: بعد از انقلاب هــم چند بار به قوه قضائيه احضار شدم، ترسيدم بروم.»

يكــي از مجريان شــبكه خبر امــا در يكي از بخشهــاي خبري در توضيحــي درباره آنچــه رخ داده، گفــت: «توضيح: اشــتباه در يكي از زيرنويسهاي ســخنراني امروز رياســتجمهوري با واكنش همهجانبه روابــط عمومي دولت و ســايتهاي طرفدار رئيسجمهــور در فضاي مجازي روبهرو شــد. در يكي از 30 زيرنويس سخنراني آقاي روحاني كه از شــبكه خبر زنده پخش شد، متأســفانه كلمه دعوت به اشتباه احضار زده شــد كه البته بعدا اصلاح شــد. اما به هرحال بهانه لازم داده شده بود. البته عين ســخنان رئيسجمهور در بخشهــاي مختلف خبري از جمله در همين بخش خبري دقايقي پيش پخش شد كه شايد مشاهده كرده باشيد. ولي به هرحال اين اشتباه نبايد رخ ميداد».

بعد از آن پرويز اسماعيلي در حساب توييتر خود نسبت به اين توضيح شبكه خبر واكنش نشان داد و در چهار توييت پشت سر هم نوشت:

«1. در تريبونهــاي ملي، از جمله صداوســيما، آتش به اختيار مدير و ســردبير نيست. سهو و عمد و اشــتباه و خطا، فرق ندارند؛ هزينههاي استراتژيک دارند.

2. در تريبونهاي ملي؛ بايد به جاي سياست، آرمان؛ به جاي شكاف، وحدت؛ به جاي گروه، مردم؛ به جاي امروز، فردا؛ به جاي كينه، محبت؛ و به جاي تعصب، تجربه نشــاند. 3. شبكه خبر: اســتفاده از احضار به جاي دعوت اشــتباه ســهوي بوده و دولت بهانه ميگيــرد! اصلا قبول؛ آنكه زياد اشتباه ميكند، نبايد پشت فرمان بنشيند.

۴. در اشــتباهات ســهوي معمولا عذرخواهي ميكنند نه اتهامزني. تقاضا براي انعكاس صحيح ســخنان رئيسجمهور در رســانه رسمي حقالناس است، بهانه نيست.»

قبل از توضيح شــبكه خبر، مرتضي ميرباقري معاون سيما همان روز پخش سخنراني درباره حاشيههاي پيشآمده براي انتشار صحبتهاي رئيسجمهور در قالب زيرنويس شــبكه خبر گفتــه بود: «اگر بهصورت حقوقي اين ايراد به صداوســيما وارد شــود، يقينا نســبت به آن اقدام و برخورد خواهد شــد. اگر اين اشــتباه متعلق به بخش سيما باشد، سريع بــا آن برخــورد ميكنيم و اگر مربوط به حوزه خبر باشــد، قطعا بايد آن را پيگيري كنند. ميشــود يک ايراد اوليه گرفــت و آن اينكه در ارتباط با واژگان، تلويزيون بايد دقت بيشــتري داشته باشد؛ اما انصافا تلويزيون در قبــال دولت مخالفت ندارد. درحالحاضر دولت آقاي روحاني مســتقر هستند و حمايت همهجانبه رسانه ملي پشت سر دولت ايشان براساس چارچوبها و ضوابط خواهد بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.