9 سال پیش در چنین روزی

Shargh - - سیاست -

احمدینژاد: بنگاههاي زودبازده براي 2 ميليون نفر شغل ايجاد كرده است

سفير آمريكا در عراق: ايران بيشتر با ما گفتوگو كند

عليرضــا شــيخعطار، قائــم مقــام وزارت امور خارجه: عواقب ممانعــت از آزادي تاجيك متوجه لندن است

آسوشــيتدپرس: غرب اهرمهــاي كافي را براي توقف برنامه هستهاي ايران ندارد

قسيم عثماني، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس: 1900 ميليارد تومان براي جبران خسارات خشكسالي اختصاص مييابد

داودي، معاون اول رئيسجمهور: نگاه جامعه به بخش خصوصي بايد تغيير كند

وزير نفت: مشــكلي بــراي تأمين بنزين كشــور نداريم و درحالحاضر كشــتيها براي فروش بنزين در خليج فارس در صف ايستادهاند

ســخنگوي قوه قضائيه خبر داد: اسناد نظامي و هستهاي در پرونده پاليزدار

علياكبر ولايتي مشــاور بينالملل مقام معظم رهبري: پذيرش بســته پيشــنهادي بــه مصلحت ماست

دادســتان كشــور: با شــعارهاي غيركارشناسي برخورد ميكنيم

علــي صدقــي، مديرعامــل بانك ملــي ايران: داراييهــاي بانــك از كشــورهاي اروپايــي خارج نميشود

مركــز پژوهشهــاي مجلس اعلام كــرد: زيان 60ميليارددلاري اعضاي اوپك با كاهش ارزش دلار

علي ديواندري، مديرعامل بانك ملت: اميدوارم از شرايط انقباضي اجباري نجات يابيم

كاتوزيان، رئيس كميســيون انرژي مجلس: آغاز مذاكرات ايران با گروه 1+5 از ســوي رئيس سازمان انرژي اتمي در اين كميسيون كذب است

مديرعامــل كارگزاري ســهام عدالــت خبر داد: افزايش90درصدي ارزش سهام عدالت

احمدینــژاد، در ديدار مشــاور امنيت ملی هند: ايجاد خط لوله صلح به نفع ملتهاي منطقه است

سعيدلو، معاون اجرائي رئيسجمهور: ايدههاي نو تحول بزرگي در كشور به وجود آورده است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.