وزارت نفت و یک آستانه تاریخی

Shargh - - سیاست -

بازآرايی مــدل جديد قراردادهای نفتی ايران نيز با توجه به همين اصول انجام شده است. در مدل جديد سعی شده تلفيقی از ضرورتهای عملياتی، حقوقی و مالی مورد نظر با رعايت چشــماندازهای آينده و نيز انتظارات طرفهای قرارداد به وجود بيايد. درعينحال شــرايط بازار رقابتی، شــرايط حــال و پيشبينیپذير آينــده بازار از نظر عرضه، تقاضــا و قيمتهای آتی و نيز جذابيــت كافی در جهت رفــع تنگناهای مربوط به جذب ســرمايه و تكنولوژی در آن لحاظ شــود. از اين طريق نهتنها توســعه ظرفيتها در رقابت با رقبا بهخوبی اتفاق میافتد؛ بلكه انتقال تكنولوژی با هدف بينالمللیشدن و بینيازی از اين خدمات در آيندهای نهچندان دور نيز انجام شود. با وجود اين و درحالیكه تمام رويههــای قانونی )مانند اصــلاح تصويبنامه شــرايط عمومــی، ســاختار و الگــوی قراردادهــای بالادستی نفت و گاز در هيئت دولت و اعلام همراهی و مهر تأييد مجلس شــورای اســلامی بــر اين مدل قراردادی و تعامل ســازنده دســتگاههای نظارتی از قبيل سازمان بازرسی و ديوان( طی شد؛ اما هنوز هم عدهای از كليدواژههايی مانند «اســتيلا»، «وابستگی»، «خيانت» و امثال آن ياد میكنند. اين در حالی اســت كه نمايندگان مردم در ابتدای امســال در خانه ملت پــس از توضيحات وزير نفت درباره نحوه و چگونگی قراردادهای نفتی، از پاســخهای او قانع شدند. به هر تقدير حضور شــركتهای بزرگ و برندهای نفتی دنيا در ايران، پيام روشــنی برای صنعت بينالمللی نفت دارد. شايد بتوان از آن جمله به توسعه صادرات نفت و گاز بهعنوان يک هدف مهم اســتراتژيک اقتصادی و سياسی اشــاره كرد كه هم بهمنظور ايجاد و افزايش ثروت و درآمد ملی و توســعه اقتصادی ناشی از آن و هم با هدف تأثيرگذاری سياسی ناشی از تقويت جايگاه كشــور در بخش تأمين انرژی جهانی و آثار سياســی مترتــب بر آن مورد توجه قرار دارد )كه میتواند يكی محورهای اصلی اقتصــاد مقاومتی در بخش انرژی تلقی شــود(. صنعــت جهانی نفت اكنــون میداند نزديکشــدن به رويههای پذيرفتهشــده بينالمللی بــرای توســعه همكاریهــای بخش نفــت و گاز با صنعــت و بازار جهانی با هدف تعامل ســازنده فنی، مالی و ســرمايهگذاری و انتقال دانش فنی با جهان، يكی از اولويتهای اصلی صنعت نفت ايران اســت. اين مهم و در كنار آن فراهمكردن ســازوكار متناسب برای موفقيت در فضای رقابتی بازار سرمايه و فناوری بهويژه در رقابتهای گسترده موجود منطقهای قابل درک است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.