پيشنهاددهنده آتشبس دوباره دلواپس شد

Shargh - - سياست -

شــرق:ذوقزدگي زياد دوام نيــاورد و او كه حــرف از آتشبس زده بــود، دوبــاره دلواپس شــد. كاربران شــبكههاي اجتماعي اسمش را «دبهكردن» گذاشــتهاند و نوشــتهاند «زاكاني» نگذاشــت 72 ســاعت از حرفش بگذرد، آن را پــس گرفت. برخي هــم از غيرقابلاعتمادبودن او يا جريان سياسي منتســب به او نوشتهاند. به گزارش ايلنا، عليرضا زاكانی، ديروز در يادداشتی در واكنــش بــه امضــای نخســتين نمونــه از قراردادهای جديد نفتی ايران با فرانســه نوشت: «اينجا موضوعی اصلی اســت نــه فرعی، وقت آتشبهاختيــار، فريادكشــيدن و اقدام مناســب است و آتشبس، هرچند يکطرفه جايز نيست؛ پس بســمالله». البته زاكاني وقتــي دو روز قبل حرف از آتشبس ميان جناحهاي سياســي زده بود، نگفته بود كه منظورش مسائل فرعي است و درباره مســائل اصلــي، قرار اســت همچنان توپخانه گشوده بماند.

دو روز پيــش اين نماينده ســابق مجلس و نزديــك به جبهه پايــداري كــه توپخانهاش در مجلس پيشــين به سمت دولت همواره گشوده بود، با اشاره به رخدادهاي سياسي اخير پيشنهاد آتشبس ميان جناحهاي در قدرت را داده بود. او نوشته بود كه نياز است اصولگرايان و منتقدان دولت بهخاطر مصالــح و منافع ملی، حتی اگر شده «بهصورت يکطرفه آتشبس» اعلام كنند؛ پيشــنهادي كه با گشادهدســتي و گشادهرويي از سوي سياسيون همجناحي و حتي جناح رقيب، از آن استقبال شده بود.

به نظر ميرســد كه قرارداد نفتي با شــركت توتال فرانسه زاكاني را غافلگير كرده است. شايد اگر خبر داشت، همان يادداشت «آتشبس» را هم نمينوشــت. زاكاني، مؤسس جمعيت رهپويان انقلاب اســلامی، همان كســي اســت كه گفته ميشــود در ماجراي انتخابات رياستجمهوري 96 و چينش جمع «جمناييها» (جبهه مردمي نيروهــاي انقــلاب( هم نقش فعالي داشــت و بابت همين هم يكي جزء گزينههاي پيشــنهادي براي بدلشــدن به نامزد نهايي اصولگرايان قرار گرفت. او در يادداشــت جديد خود كه ديروز در كانال تلگرامش منتشــر شد، با اشاره به موضوع قراردادهای نفتی جديــد IPC() كه بين وزارت نفت ايران و شــركت توتال فرانســه منعقد شد، نوشت: «دوســتداران انقلاب اسلامی، عزيزان ميهندوســت و تلاشگر برای ســربلندی ايران، سروران علاقهمند به پاكی و صداقت، بزرگواران خيرخواه بــرای جوانــان و آينده ايــن مرزوبوم اينجا موضوعی اصلی اســت نــه فرعی، وقت آتشبهاختيار، فريادكشيدن و اقدام مناسب است و آتشبس، هرچند يکطرفه جايز نيست».

اين در حالي اســت كه وقتــي زاكاني از ايده آتشبــس رونمايي كــرد، در ادامــه برخي هم صحبت از «گفتوگوي» ملي كردند؛ ايدهاي كه البته مدتهاســت از ســوي اصلاحطلبان طرح ميشــود، ولي تاكنون طرف مقابــل تمايلي به نشستن پشت ميز گفتوگو نداشته است. عليرضا زاكانــي كه ديروز دوباره بر ســر خانه نخســت بازگشــته و حرف از فريادزدن زده است، دو روز پيش گفته بود: «به نظر امروز بايد هوشيار بود و از جنجــال پرهيز كرد و حتي آتشبس يکطرفه داد و در درگيريهاي خودساخته جريان مفتون يــا مرعوب غــرب جز به همدلــي و كمک براي برونرفت از وضع موجود و رفع مشكلات مردم نپرداخت و با نقد منصفانه- بدون نيشزدنهاي بيجــا- و دفــاع واقعبينانــه- از هركس هرچند منتقدان خــود- در پرتو منطق و انصاف خويش با ايجاد آرامش، فرصتي بــه عموم مردم داد تا با بازشناســي سره از ناســره، راه اصلاح اساسي جهتگيري مسئولان كشور را فراهم آورند».

احمد توكلي، نماينده پيشــين، همان زمان در توييتي نوشــت كه پيشنهاد دكتر زاكاني را بايد با آب طلا نوشــت. عبدالله رمضانزاده، سخنگوي دولت اصلاحات، هم با اشــاره به اضطراري كه زاكانــي در طرح آتشبس خود آورده بود كه در صورت لزوم يكطرفه انجام شــود، نوشته بود: «چرا يکطرفه برادر؟ گفتوگوي ملي را شــروع كنيم». بااينحــال برخي ديگر بــا ترديد به ايده زاكاني نگاه كرده بودند. حالا به نظر ميرسد كه حق با مرددان بوده اســت؛ مثلا حجتالاســلام محســن غرويان به ايلنا گفته اســت: «معتقدم خــود اصولگرايــان هم اين آتشبس سياســی را نمیپذيرنــد يا مثــلا محمد هاشــمي، برادر هاشميرفســنجاني، گفته بــود: «آتشبس نه واقعی اســت، نــه مثبت، بلكه نشــئتگرفته از روحيــه منفیگرايی اســت كه در برخــی افراد وجود دارد. از نظر روانشــناختی هم كسانی كه اين حرفها را میزنند يک رويكرد منفی نســبت به مسائل كشور دارند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.