نگاهیو ببهوزندگسیهکارناخمهبحرسامسلادیزن آشنا واكنشها به يك عكس

تصوير دستبوسي حسامالدين آشنا در فضاي مجازي با واكنشهاي متعددي همراه شد؛ واكنشهايي كه عمدتا اين حركت را نپسنديده بودند. اين واكنشها البته تا قبل از اين بود كه حسامالدين آشنا بخواهد توضيح خود درباره تصوير منتشرشــده را اصلاح كند، بههميندليل واكنشها بيشــتر

Shargh - - سياست -

فرزانه آئینــی:

حتی زمانی كه بهعنوان مشــاور، وارد هســته اوليه تيم تبليغاتی- انتخاباتی حسن روحانی در كارزار يازدهمين دوره انتخابات رياســتجمهوری شــد، نام و چهرهاش رســانهای نبود، فضای تبليغات انتخاباتــی كه كمــی داغ شــد، او بــا اظهارنظرهای جنجالــیاش در فيسبوک و گوگلپلاس به شــهرت رســيد. ادبيات و ســبک ســخنوریاش ســبب شــد شخصيت حقيقی حســامالدين آشنا از سوی رسانهها مورد كنكاش قرار بگيرد.

او چهــرهای امنيتی – اطلاعاتی اســت كه واكاوی كارنامه سياســی- مديريتیاش عايدی چندانی ندارد و هرچه حاصل میشود به تحصيلاتش در دانشگاه امام صادق و شــاگردی آيتالله مصبــاح يزدی بازمیگردد و دامــادیاش در خانــواده حجتالاســلام قربانعلی درینجفآبادی.

بهانه:دستبوسیآیتاللهجنتی

يكشنبهشــب انتشار عكس بوسيدن دست آيتالله احمد جنتی از سوی حســامالدين آشنا در شبكههای مجازی، موجی خبری ايجاد كرد. اين تصوير در حاشيه مراسم ترحيم همسر حجتالاسلام احمد علمالهدی، امامجمعه مشهد ثبت شده بود.

اين عكس در كمترين زمان ممكن به پربازديدترين خبر رســانهها بدل شــد و كمتر از 9 ساعت پس از آن، آشــنا به ميدان آمد و در كانال تلگرامیاش، نقلقولی از اظهارات حســن روحانی در ايــام انتخابات در تبريز را بازنشــر كرد: «ما همه میتوانيم بــا وحدت و اتحاد و همبســتگی و آرامــش، بــا كمــک از رهبــر عزيز و فرهيختهای كــه من حاضرم برای برخی امور دهها بار دست ايشان را ببوسم، مشــكلات را حل كنيم». او 20 دقيقه بعد اين پست را ويرايش كرد و نوشت: «میتوان حرمت اســتادان را نگه داشــت، ولی از مواضع خود كوتاه نيامد». به همين بهانه كارنامه سياســی –خبری حسامالدين آشنا را مرور كردهايم.

شناسنامه: صادره از تهران

ســال 43 در تهران به دنيا آمد، از زندگی شخصی و خانواده پدری او اطلاعات موثقی در دســت نيست، آنطور كه در خبرها آمده، در 16ســالگی عضو ســپاه پاســداران شــهركرد شــد. يک سال بعد ســر از اهواز درآورد و بهعنــوان نويســنده برنامههــای راديويی در صداوسيمای اهواز استخدام شد.

او خيلــی در جنــوب نماند، تصميــم گرفت طلبه شــود؛ به همين دليل هم راهی قم شد و جذب حوزه علميه. به واســطه حضورش در حوزه بــا قربانعلی درینجفآبــادی آشــنا شــد و 23ســاله بــود كه به دامادیاش درآمد. گفته میشــود كه خطبه عقد او و دختر درینجفآبــادی را مقام معظم رهبری خوانده است. با دامادی درینجفآبادی، او هم در بين بزرگان نظام شناخته شد و هم در ميان حوزويان شهره.

پس از پايان دروس حوزه در دانشــگاه امام صادق پذيرفته شد. تحصيلات دانشگاهیاش به پايان نرسيده بود كه عبا و عمامه را كنار گذاشت؛ اقدامی كه خوشايند اســتادانش نبود، در همين راستا هم هست كه احمد علمالهدی كه آن روزها معاون آموزشی دانشگاه بود، همچنان از او گلايهمند اســت. او در پاسخ به اين گلايه میگويد: «كاری كه من انجام میدهم تناسبی با لباس روحانيــت ندارد، نه پيشنمازم نه منبری و كاری را كه كسوت روحانيت داشته باشد ندارم؛ پس چه ضرورتی دارد كه اين لباس خدمت را بپوشم».

آشنا با وجود انتقادات در امام صادق ماند و در رشته فرهنگ و ارتباطات دكتــرا گرفت. «فرهنگ و تبليغات حكومتی در ايران 1320-1304» و «ديپلماسی فرهنگی آمريكا در ايران 1357-1332» عنوان پاياننامههای او در مقاطع كارشناسی ارشد و دكتراست. او هرگز از امام صادق جدا نشــد، حالا با وجود همه مشــغلههايش، دانشيار آنجاســت، آشنا در دانشــكده خبر و دانشگاه صداوسيما هم صاحب كرسی است.

کارنامه:سنگربانمجازی

قريب به 24سال پيش - سال 74- درینجفآبادی، وزيــر وقت اطلاعات دامادش – آشــنا- را به معاونت ويژه وزارت اطلاعات گماشت.

دری نجفآبــادی در كتاب خاطراتــش درباره اين انتصــاب آورده اســت كه دربــاره معاونــت ويژه نيز حساســيتها زياد بــود. افراد متعــددی در اين زمينه موردنظر بودند؛ چون اين معاونت با علما و روحانيون و نيــز مراجع و رهبری و خبرگان و مجمع تشــخيص مصلحت ســروكار داشــت، بسيار حســاس بود. اين معاونت در واقــع صندوقخانه يــا محرمخانه نظام بود. من آقای محسنی]اژهای[ را مدنظر داشتم و مقام معظم رهبری هم موافقت كرد، اما آقای خاتمی با اين انتصاب مخالفت كرد و ما هم ناچار شديم آقای آشنا را برای اين منظور پيشنهاد كنيم.

همين سمت هم سببی شد برای ارتباط مستقيم او با حسن روحانی. سال 77 زمانی كه روحانی، دبير وقت شــورای عالی امنيت ملی در تلاش بــرای رفع حصر آيتالله حسينعلی منتظری بود، به سفارش پدرزنش مأمور به مشــاورت روحانی میشود. البته منتقدانش ايــن ادعای او را قبول ندارند و میگويند او ســال 81 و در زمان رفع حصر آيتالله منتظری، در دانشــگاه امام صادق مشغول پژوهش در امور فرهنگی بوده است.

شــايد به واســطه همين مشــاورت او با روحانی بــود كــه در كارزار انتخابات 92 به جرگه ياران شــيخ ديپلمات پيوســت و چهــره و مواضعش رســانهای شــد. حســن روحانی كه به رياســتجمهوری رسيد، گمانهزنیهای بســياری درباره سرنوشت سياسی آشنا نقل محافل خبری شــد؛ وزارت كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئيس دفتر رئيسجمهوری از جمله عناوين پرتكراری بــود كه درباره آينده سياســی او به گوش میرســيد. كابينه كه چيده شد «مشاور فرهنگی رئيسجمهور» عنوانی بود كه به او رسيد. در كنار حكم مشاور رياست بر مركز بررســیهای استراتژيک دولت

عنوانی بود كه از ســوی محمد نهاونديان، رئيس دفتر روحانی برای او صادر شد. بهواسطه حكم نهاونديان، آشنا مأمور به ساماندهی و ادغام معاونت سياسی دفتر رئيسجمهوری و مركز بررســیهای استراتژيک نهاد رياستجمهوری شد؛ هرچند از مشاورههای آشنا خبر چندانی به بيرون درز نمیكند. براســاس بودجه سال 96، مركز بررســیهای اســتراتژيک رياستجمهوری بالــغ بــر ســهميلياردو 400 ميليــون تومــان بودجه دارد. بودجــهای كه صرف امور پژوهشــی و برگزاری همايشهای راهبردی میشود.

در كنار اين مأموريتهای ويژه، آشــنا همواره نقش سخنگوی مســتقل حســن روحانی و دولتش را بازی میكند. او در تمام مدت رویكارآمدن دولت يازدهم از طريق شبكههای مجازی نظراتش را به گوش مخاطب رسانده اســت، فرقی نمیكند كه بحث رأی اعتماد به وزرا باشــد يا عزل و نصبی در دولت و حتی پاسخگويی به نقدها درباره عملكرد كابينه؛ آشنا در كوتاهترين زمان ممكن دست به قلم میشود و حداكثر در 50 كاراكتر در توييتر چنان پاسخی به مخاطبهای ويژهاش میدهد كه حداقل برای چندســاعتی به خبر پربحث رسانهها بدل میشود. مواضعی كه هيچگاه از رئيسجمهوری و ســخنگوی رســمی دولت تكذيب يا نكوهش نشده اســت، به همين دليل هــم هر آنچــه او میگويد به حساب دولت و شخص حسن روحانی نوشته میشود.

اواخــر بهمــن 94، زمانی كه حاشــيههای درونی ســازمان صداوسيما به اوج رســيده و محمد سرافراز رئيــس وقت اين ســازمان به دليل عملكــرد و برخی انتصاباتش به شدت مورد انتقاد بود، حسامالدين آشنا در يک مناظره تلويزيونی خطــاب به صفارهرندی كه دولت را به بیتوجهی به مســئله نفوذ متهم میكرد، گفت: «...به اين دليل اين بحث را باز كردم كه به اســم نفوذ، شــروع كنيم به كار سياسیكردن؛ يعنی ما با يک دولت و رئيسجمهوری مشكل داريم و بههردليلی از شخصی خوشمان نمیآيد؛ دنبال موردی درخصوص او میگرديم...»؛ او ســپس گريزی به ماجرای ســعيد امامی زد و با اظهارنظری كه نشــانگر سابقه و آگاهی طولانــی او از موضوعــات امنيتــی بــود، اضافه كرد: «... يک فردی در دهه 70، به مســئلهای متهم شــد و پس از دســتگيری در زندان فوت كرد. اين آدم توســط نيروهايی از نيروهای انقلاب به مثابه شهيد، مرحوم و قربانی تلقی شد و از طرف نيروهای ديگری در انقلاب بهعنــوان آدم جاســوس و خائن و آدم اســرائيل و... نسبت داده شد. امروز از آن زمان حدود 1٦ سال گذشته است. بعد از 1٦ ســال هنوز نمیشود قضاوت صريح كرد. عرضم اين اســت كه «كيس»های خاص، احكام خاص دارند. شايد در اين كشور چهار، پنج نفر حقيقت آن موضوع را بدانند. نفوذگرها آن كســانی نيستند كه خبرنگارند؛ بلكه كســانی هســتند كه ممكن است در مغز دستگاه اطلاعاتی باشند.... نفوذ آنجايی است كه به خاطر مقاومت عالیترين مقام نظام برای ماندن وزير اطلاعات كشــور كه قرار اســت از نفوذ جلوگيری كند، مقام اجرائی كشور قهر میكند و میگويد ما كه رفتيم خودتــان اداره كنيــد و بعدش عالــم و آدم بايد جمع شوند كه آقا را بياورند تا كشور را اداره كنند. لازم نيست مثالهای عجيب بزنيم. مثالهای روشــنی اســت كه نياز به شــرح و تفسير ندارد. بايد همه مراقب باشيم... درباره همين ســازمان صداوســيما اخيرا يک دستگاه امنيتی ادعا میكند آقای رئيس ســازمان صداوسيما؛ شــما مراقب اين خانــم باش و نتيجه ايــن تبادل اين میشود كه رئيس سازمان مصاحبه میكند و نهادهای امنيتی كشور را متهم به عمليات روانی چندلايه عليه صداوسيما میكند .»...

رابطه نزديک آشــنا با رئيس دولت و حلقه نزديک ياران روحانی ســبب شــده اســت جايگاه بیمانندی در كابينه داشــته باشــد؛ جايگاهی كه فقــط به نام و در تخصــص اوســت، به همين خاطر هم هســت كه وقتی كرســی مهمی در كابينه روحانی خالی میشود، آشــنا اولين گزينهای است كه در رســانهها از او برای پركــردن آن نام میبرند، مثلا مهرماهی كه گذشــت و گمانهزنیها درباره رفتن علی جنتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأييد شد، از آشنا بهعنوان گزينه جانشينی جنتی نام برده میشــد اما دوازدهمين دوره انتخابات رياستجمهوری و سپردن زمام تبليغاتی امور دولت در شــبكههای مجازی به او مانع حضورش در وزارتخانه شــد. پاييز 95 كه تمام شد، تحركات انتخاباتی آشنا در شــبكههای مجازی بهويژه توييتر و كانال شخصیاش در تلگــرام در هواداری از حســن روحانــی جدیتر و محســوستر شــد، روزها كه میگذشــت و شمارش معكوس برای برگزاری دوازدهمين دوره انتخابات كه نزديکتر میشد، مواضع او هم تندتر و هيجانی میشد و بر انتخاباتیشدن فضای شبكههای مجازی میافزود.

مــوج نقدها و تخريبهای انتخاباتی كه از ســوی رقبــای روحانی كليــد خورد، آشــنا بــدون درنگ در توييترش در مقام پاسخگويي برمیآمد؛ آنچنان كه رقبا، او را «رئيس كميته جنگ روانی ســتاد انتخاباتی حسن روحانی» ناميدند و مدعی شــدند آشنا مسئول كميته تخريب منتقدان دولت است.

در تمام مدت انتخابات، آشنا سمت مشاور فرهنگی رياســتجمهوری را حفظ كرد و بیهياهو و شــرح و بسط رســانهای در توييتر يکتنه پاسخگوی نقدها شد. صراحت و تندی ادبيات آشنا گاه آنچنان گزنده میشد كه هــواداران روحانی نيز انگشــتبهدهان میماندند و منتظــر عواقب ســخنان او. در بحبوحه رقابتهای انتخاباتی دوازدهمين دوره انتخابات رياستجمهوری - دهم خرداد 96- بود كه شــايعه بازداشــت رئيس دفتر آشنا خبرساز شد. كمتر از دو روز بعد از انتشار اين خبر، محسنیاژهای، سخنگوی قوه قضائيه در نشست خبــریاش اعلام كــرد فرد بازداشتشــده بــه اتهام جاسوسی سمت رسمی در دفتر مشاور رئيسجمهور نداشــته و فقط به آنجا رفتوآمد میكرده است. اين خبر واكنشهای بسياری به دنبال داشت و هنوز پرونده آن در محافل خبری باز است.

آشنا صريح است، اما فقط اين صراحت او نيست كه او را به چهرهای رســانهای بدل كرده است، او مواضع و رفتارهايــی دارد كه ظاهرا نــه در قاموس مرامنامه دولتمردان میگنجد و نه در چارچوبهای رفتاری كه شخص رئيسجمهوری از خود نشان میدهد.

مثلا هميــن ماجــرای دستبوســیاش از احمد جنتــی، كه موجــی از انتقــادات را از ســوی حاميان دولت در شــبكههای مجازی در پی داشت و هواداران جنتی را دســتبهقلم كرد كه در شرح اين تغيير رويه تحليلهايشــان را روانه ميدان كننــد و آماج نقدهای فراوان قرار گيرد.

تحليلهای مخالفان آشنا درباره اين اقدام او فراوان اســت و اغلب هم ماهيت و هويت دولت روحانی را نشانه گرفته است اما با توجه به توضيح اوليه تلگرامی آشــنا بايد منتظر ماند و ديد او با دستبوســی جنتی منتظر حل چه مشــكل يا گرهگشــايی از چه مسئلهای بوده است؟

مواضع:

· مجلس ميان خواسته دانشگاهيان و باجخواهان يكی را انتخاب كند/ مشرقنيوز، آبان 93.

· كاســبان به اصطلاح اصلاحطلبی كه باجخواهی رســانهای و سياســی از رئيسجمهور را آغاز كردهاند، بدانند روحانی خاتمی نيســت؛ نه تعــارف میكند نه مأخوذ به حيا میشود. / خبرآنلاين، خرداد 96.

· از مجلســی كه اولويت اصلی آن تقابل با دولت باشــد نبايد انتظار داشــت آبی برای مردم گرم شود. / ايرنا، اسفند 94.

· آقــای دكتــر ســعيد جليلــی خبــر دادهاند كه میخواهند دولت در ســايه تشــكيل دهنــد و ظاهرا فراخــوان هم دادهانــد. خدمت اين همســايه گرامی پيشنهاد میكنم مناسب است به جای قرارگاه و جبهه و جمنا كه هر دو سال يک بار سبز میشود، تلاش كنند يک حزب بامسما تشكيل دهند. /خبرآنلاين، خرداد 96.

· ســؤالی كه به دهان خبرنگار مهر آمد و با پاســخ حرفــهای و جهتدار ســخنگو مواجه شــد، توســط خبرگزاری رســمی قوه قضائيه تحريف شد تا روزنامه رســالت بتواند از آن يک تيتر اول دروغ بسازد. / ايسنا، خرداد 96.

· آمدنيوز در عمل چيزی نبود جز يک اسم رمز برای عمليات ايذايی. اشتباه نكنيم؛ 96 نه 80 است و نه 88. روحانی هم نه خاتمی اســت و نه احمدینژاد. / ايلنا، خرداد 96.

· فتنهها ديگر تكرار نمیشــود. اگرچه دبير شورای نگهبان هنوز هم آيتالله جنتی اســت؛ اما نه حســن روحانی، محمود احمدینژاد اســت و نه سيدابراهيم رئيسی، ميرحسين موسوی است. آشتی كنيم نه اينكه يكديگر را آتشی كنيم./ خبرآنلاين خرداد 96.

· ايــران از لانه تا طبس كار دســت كارتــر داد و از تهديدهــای بوش تا تحريمهای اوباما را پشــت ســر گذاشت. / روزنامه كيهان، فروردين 95.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.