دستبوسي قلبي يا...

Shargh - - سياست - مهدي محمدي

با نگاهي بــه تاريخ كشــورهاي جهان ميتوان پي برد كــه آنان در ســنت خــود رفتارهايي براي اداي احترام به پادشــاهان، شيوخ، بزرگان، عالمان و برگزيدگان جوامع خود داشــتنهاند كه يكي از اين رفتارها ســنت بوسيدن سر، پيشــاني، دست، شانه و در برابــر حاكمان حتي پابوســي نيز شــايع بوده اســت.آنچه در آثار و منابع اســلامي و بين علما و مسلمين ميتوان مشــاهده كرد سنت دستبوسي و بوســيدن شانههاســت كه تقريبا در تمام جوامع تاكنون درباره تأييد و تكذيب آن يا حكم اســتحباب يــا كراهت و حرمــت آن بحث شــده و هيچ حكم متقن و ثابتي براي آن صادر نشــده و هميشه مورد بحث بوده اســت.نكته مهمي كه بايد به آن توجه كرد آن اســت كه اين رفتارها بــه خودي خود و به ذات، حســن و قبح ندارند و نيكويي و زشــتي آنها، به نيتهــا و انگيزههاي افراد، شــرايط اجتماعي، فرد انجامدهنده و... برميگردد؛ بنابراين در نگاهي تكميلي در بررســي رفتار «دستبوســي»، بايد به انگيزههــا، نتايج و آثــار آن توجه كــرد و بدون آن نميتــوان حكم واحد و يكســاني بــراي تقبيح يا تحســين «دستبوسي» صادر كرد كه همه موارد و افراد را در همه شــرايط و زمانهــا و مكانها دربر گيرد.آنچه اكنــون در عرف ما امري عادي اســت، دستبوسي از علما توسط مردماني است كه اظهار ارادت بر آنان دارند و بوسيدن را تبرک ميدانند. اين رفتار معمولا از ســوي مردم عادي يا شاگردان آنان شايع اســت و اگر از سوی شــخصيتهاي مشهور جامعه انجام شــود، بنا به گرايشهــاي دو طرف به آن توجه میشــود.اظهار ارادت به شخصيتها در انظار عمومي، هم ميتواند بد باشــد هم خوب و همانطوركه گفته شــد بيشــتر به نيــت طرفين، بهويــژه اظهار ارادتكننده بســتگي دارد. ازآنجاكه شــخصيتهاي دولتي با نبوســيدن دست بزرگان نيز ميتوانند به شــكلهای ديگر ارادت خود را به آنــان ثابت كنند، نيازي به اين كار در انظار نيســت. پرواضح اســت دولتي كه بر منباي اعتدال و توجه به خواســت مــردم شــكل گرفته اســت خواهان هيچگونه تندروي و كجروي نبوده و مردمي هم كه آن را انتخاب كردهاند، به اينگونه رفتارهاي خاص واكنش مثبت نشــان نخواهنــد داد.تصويري كه از بوسيدن دســت آيتالله جنتي از سوی حسامالدين آشنا، مشــاور رئيسجمهور، منتشر شــد، دو جنبه ميتواند داشته باشد؛ جنبه شخصي و غيرشخصي. اگر جنبه شخصي بوده و ايشان بهدليل ارادت قلبي اين كار را كرده باشــد كه رابطهاي است بين ايشان و آيتالله جنتي و نيازي به انجام دستبوســي در مقابل دوربين نبود.اگر جنبه غيرشخصي و با توجه به جايگاه حقوقي ايشان باشد كه نشاندادن ارادت و توجه به توجهات دبير محترم شــوراي نگهبان با دستبوســي امكان ندارد! و بايــد در رفتار و عمل ثابت شــود؛ بنابراين ميتوان گفت اين عمل در هر دو صــورت به صلاح ايشــان و دولت نبــود و آثار تخريبي و انتقاديای كه در فضاي رســانهاي ايجاد كرد ميتواند براي دولت هزينهســاز باشد.اگر از اين زاويه به موضــوع و رفتارهايمــان در برخوردهاي سياسي نگاه كنيم و عقبه ملتي را كه به اعتدال رأي دادهاند محترم بشماريم، در رفتارهايمان سنجيدهتر عمــل ميكنيم و اين انتظــار بيجايي از ياران دولت مدبر و عقلگراي حسن روحاني نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.