پ چلی ال س آلمان شبا معت جرضهاانننشسی ت «ج 20» هایمبدرگویررشدگ

Shargh - - جهان -

مسئولان دومین شــهر بزرگ آلمان یعنی هامبورگ، خــود را برای میزبانی ســران ۲۰ کشــور جهان در قالب نشســت دوروزه جی ۲۰ که 16 و 17 تیر برگزار میشود، آماده میکنند. همزمان معترضان نیز از سراسر اروپا خود را به این شــهر میرســانند تا صدای اعتراض خود را به گوش رهبران جهان برسانند. از دیگر سو، در شرایطی که دونالد ترامپ، رئیسجمهــور آمریکا، مواضع تندوتیزی علیه موضوع گرمایش زمیــن و تجارت آزاد اتخاذ کرده است، انتخاب هامبورگ بهعنوان یک شهر بندری متمول و بهعنوان ســاحل امن تجارت آزاد، پیام روشــنی را به حاضران در این نشســت مخابره میکنــد. هامبورگ که شماری از دفاتر اصلی غولهای صنعتی از قبیل ایرباس و یونیلــور را در خود جای داده اســت، نماد اســتقامت برای آلمانیهاست. این شهر که در جریان جنگ جهانی دوم بهســختی از ســوی نیروهای متحدین بمباران شد، توانست بار دیگر در قامت یک مرکز اقتصادی و فرهنگی ســر برآورد. البته تاریخ دیرینه این شهر در اعتراضهای ضدســرمایهداری و راهپیماییهــای عظیــم روز کارگر، شرایط را برای نیروهای امنیتی و پلیس دشوار میکند که علاوه بر هامبورگیها، وظیفه کنترل معترضانی از سراسر اروپا را دارند.

جی 20: دو نگاه

گــروه جــی ۲۰، همانطــور که از نامش پیداســت، ترکیبی اســت از ۲۰ کشــور برتر صنعتی و اقتصادهای نوظهــور که در مجمــوع، 8۵ درصــد از تولید ناخالص جهان و دوســوم جمعیت جهان را در اختیار دارند. 18 سال از اولینباری که نشســت جی ۲۰ در سال 1999 در برلین و در ســطح وزرای دارایی برگزار شد، میگذرد؛ اما بعــد از بحران مالی جهانی در ســال ۲۰۰8، جی ۲۰ به نشســتی سالانه و در سطح سران کشــورها بدل شد. در کنار حضور کشورهایی مانند فرانسه، کانادا، ایتالیا، هند و روسیه، شاید کمتر کسی انتظار عضویت کشورهایی مانند مکزیک، عربســتان، اندونزی و آفریقای جنوبی را در این نشست داشته باشد؛ کشورهایی که در مقام اقتصادهای نوظهور در این نشســت حضور دارند. بااینحال، در نگاه مردم به نشســت جی ۲۰، شکاف معناداری وجود دارد؛ برای عدهای، جی ۲۰ نشستی است بین رهبران جهان که قصد چارهاندیشی برای مشکلات این کره خاکی را دارند. برای برخی دیگر، اینها سودجویانی سرمایهدار هستند که قصد دارند با تقسیم منابع جهانی و سیاستگذاریهای منفعتطلبانه، استیلای جهانی خود را گسترش دهند. بااینحال، آنچه مجاری رســمی میگویند، این است که قرار است رهبران ۲۰ قدرت اقتصادی جهان، برای تبادل نظر درباره مســائلی مانند چگونگی دســتیابی به رشد پایدار در آفریقا، توانمندســازی اقتصــادی زنان و ایجاد اشــتغال در هامبــورگ گرد هم بیایند. البته مشــخص نیست رشــد پایدار در آفریقا و مقابله با بیکاری چگونه قرار است محقق شود، وقتی تا سال ۲۰۳۰ میلادی از هر 1۰ کودک آفریقایی زیر صحرا، تنها یک نفر به مهارتهای آموزش متوسطه دســت خواهد یافت. به نظر تا زمانی که عدالت آموزشی برقرار نشود، سرمایهگذاریهای کلان در زیرســاختها عملا راه به جایــی نخواهد برد؛ آنهم در جهانی که هر روزه بهواسطه ماشینیشدن فرایندهای تولید، نیاز به اســتخدام کارگــران غیرماهر کمتر و کمتر میشود. البته گفته میشود آنگلا مرکل علاوه بر مباحث یادشــده در بالا، قرار اســت مقولاتی مانند تجارت آزاد، سیاستهای مهاجرتی و توافق آبوهوایی را پیش بکشد که میتواند آتش جنگ میان او و ترامپ را شعلهور کند. ترامپ پیشتــر با اعتراض به تراز مثبت تجاری آلمان با آمریکا، آلمانیها را در تجارت بسیار بد توصیف کرده بود. مرکل نیز بعد از نشســت جی 8 در ایتالیا، گفته بود زمان آن رســیده اروپا به خود تکیه کند. از حاشیههای جذاب دیگر این نشست، میتوان به اولین دیدار رودرروی ترامپ با پوتین اشــاره کرد. بحث دخالت روسها در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا نیز در کانون انتقادات مخالفان ترامپ قرار دارد و همین مســئله بــه این دیدار اهمیتی دوچندان میبخشد.

ترس از تکرار جنوا

برگزاری راهپیماییهــای اعتراضی همزمان با چنین نشستهایی، اتفاق تازهای نیست؛ اما اینبار تصمیم برای برگزاری این نشست در یک شــهر شلوغ و پرجمعیت با پیشــینه اعتراضی، فرصتی مغتنم را در اختیار معترضان قــرار خواهد داد. البتــه اینبار، کلیــد درگیریها به نظر خیلــی زودتــر از آنچه انتظــار میرفت، خورده اســت. یکشنبهشب هامبورگ شــاهد اولین صحنههای درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس بر سر محل اقامتشان در یکی از پارکهای شهر بود. در واقع این درگیری زمانی به وقوع پیوســت که نیروهای پلیس هامبورگ در تلاش برای جمعآوری یک کمپ اســکان معترضان در یکی از پارکهای این شهر بودند. به نظر این پیشدرآمدی است بر هفته ســخت و پردردســر نیروهای پلیس هامبورگ. برگزاری این نشست در شهر شــلوغ و پرجمعیتی مانند هامبــورگ، بعد از حوادث وحشــتناک جنــوا، برای خود مأموران امنیتی و پلیس نیز جای ســؤال دارد. در جریان برگزاری نشست جی 8 سال ۲۰۰1 در جنوا که ازقضا یک شــهر بندری در ایتالیا بود، درگیری میان نیروهای پلیس و حــدود ۲۰۰هزار معترض، به مــرگ کارلوس گوئیلانی، معتــرض ایتالیایــی ضدجهانیشــدن، انجامید. هرچند طبق برآوردهــای صورتگرفته، تعداد معترضان حاضر در هامبورگ به اندازه سال ۲۰۰1 نخواهد بود؛ اما حضور چهرههایی مانند دونالــد ترامپ، ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، میتواند به انگیزهای برای حضور بیشــتر معترضان بدل شود. رفتار محافظان اردوغان با معترضان در جریان سفر او به واشنگتن، خشم بســیاری از فعالان سیاســی را برانگیخت. رئیسپلیس هامبورگ در همین رابطه گفته است چنین رفتارهایی را از سوی محافظان مقامات تحمل نخواهد کرد.

اعتراضهایخلاقانه

برآورد میشود در سه راهپیمایی اعتراضی که تاکنون از ســوی گروههای ضدفاشیســت، چپگرا، فمینیست و کُرد برگزار شــده اســت، بیش از صد هزار نفر شرکت کرده باشند. همین مسئله باعث شــده پلیس، برگزاری هرگونه تجمع را در شعاع ۳8کیلومتری محل برگزاری نشســت، ممنوع اعلام کند. بنا بر گزارش «دویچهوله»، هامبورگ شبیه یک قلعه شــده است. دو ناحیه امنیتی در اطــراف محل برگزای نشســت جی ۲۰ ایجاد شــده اســت و این مسئله روال عادی زندگی مردمان ساکن در آن مناطق را تغییر داده است. آنها برای عبورومرور باید کارت شناسایی ارئه دهند. بسیاری از مغازهها تا پایان این نشست بسته خواهند ماند و مدارس ابتدایی در روزهای 16 و 17 تیر تعطیل خواهند بود.

بااینحــال، معترضــان قصــد دارنــد با توســل به روشهای خلاقانه، ازجمله برگزاری مســابقات ورزشی و نمایش فیلم در فضای باز، مســیر دسترســی به محل برگزاری نشســت را مســدود کننــد. البته طبــق گفته مقامات، مســدودکردن مســیر حرکت مقامات سیاسی میتوانــد خطراتی جانی برای معترضان در بر داشــته باشد؛ زیرا نیروهای امنیتی هرگونه سد مسیر را وضعیت اضطراری دانســته و اجــازه توقف خــودرو را نخواهند داد. در یکی دیگر از شــیوههای خلاقانه اعتراض فعالان ضدســرمایهداری، قرار اســت هــزار نفر که ســر تا پای خــود را گلی کردهانــد، مانند زامبیهــا در خیابانهای هامبورگ پرسه بزنند. در میانه آشوب و هرجومرجی که هامبــورگ را در این چند روز فــرا گرفته، به نظر جی ۲۰ با تعطیلکردن مدارس ابتدایــی، حداقل دانشآموزان هامبورگی را خوشحال خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.