سايه مستدام تنش

Shargh - - جهان -

یکشنبهشــب مهلت 1۰ روزه عربستانسعودی و متحدانش به قطر برای پذیرفتن شــرایط آنها به اتمام رسید، اما با وساطت کویت این ضربالاجل دو روز دیگر تمدید شد تا همهچیز همچنان در حالت تعلیق باقی بماند. پیش از پایان این مهلت، قطر اعلام کرده بود که با این شــروط 1۳گانه مخالف است، اما احتمال اندکی وجود دارد که با میانجیگری امیر کویت، باب گفتوگو میان طرفهای درگیر باز شده و این درگیریها درنهایت به سرانجام خوشی برسد. تنها ســاعاتی پس از اعــلام تمدید ضربالاجل، وزیر خارجــه قطر به کویت سفر کرد تا پاسخ کشــورش به درخواستهای عربستانسعودی و سه کشور دیگر عربی را کتبا به دست امیر کویت برساند. محمد بن عبدالرحمن آلثانی که حامل پاســخ امیر قطر به شــروط عربستان و سه کشــور دیگر بود، در این ســفر چند ســاعته با امیر کویت دیدار کرد و سپس ســریعا به قطر بازگشت. پذیرش فهرســت 1۳گانه درخواستهای عربستان، بحرین و مصر پیششرط برچیدهشــدن تحریمهایی است که از یک ماه پیش ازسوي این کشورها علیه قطر وضع شد.

عربستانســعودی، امارات متحدهعربی، بحرین و مصــر از پنجم ژوئن با متهمکردن قطر به «حمایت از تروریســم» از قطــع روابط دیپلماتیک خود با دوحه خبر دادند و مرزهای زمینی، دریایی و هوایی خود با قطر را بستند. قطع حمایت از اخوانالمســلمین، تعطیلی شبکه الجزیره، کاهش سطح روابط با ایران و تعطیلی پایگاه نظامی ترکیه در خاک قطر از جمله شرایط تعیینشده ریاض و متحدانش برای عادیســازی روابط خود با دوحه است؛ شروطی که مهلت پذیرش آنها نیز یکشنبهشــب پایان یافت، اما به درخواســت کویت و موافقت عربستان و متحدانش دو روز دیگر تمدید شد. مقامهای قطر ضمن رد اتهامات مطرحشده، آشکارا اعلام کردهاند شروط تعیینشده ارتباطی با مبارزه با تروریســم )مورد ادعای این کشورها( ندارد. محمد بن عبدالرحمن آلثانی، وزیر امور خارجه قطر، روز شنبه اعلام کرد که کشورش این شروط را نمیپذیرد، بااینحال آماده مذاکره است. از سوی دیگر، با پایان مهلت تعیینشده، آمریکا هــم نگرانی خــود را از ادامه بحــران قطر اعلام کرده اســت. دونالد ترامپ، رئیسجمهــوری آمریکا، روز یکشــنبه در تماس تلفنی جداگانــه، با رهبران عربســتان، امارات و قطر گفتوگو کرد. به گفته کاخ سفید، در این گفتوگوها او ضمن تأکید بر اهمیت قطع حمایت مالی از تروریســتها و بیاعتبارکردن ایدئولوژيهــای افراطی، حفظ وحدت و ثبات در منطقــه را ضروری خواند. وزارت امور خارجه آمریکا با استقبال از تمدید مهلت قطر، از طرفین خواست تا در جریان مذاکرات دیپلماتیک خویشتنداری نشان دهند.

هنوز بهدرستی مشخص نیست اگر قطر این درخواستها را به طور کامل رد کند، عربســتان و متحدانــش چه برخوردی با دوحه خواهند داشــت، اما مقامات امارات متحده احتمال اخراج قطر از شــورای همکاری خلیجفارس و اعمال تحریمهای اقتصادی علیه این کشــور را مطرح کردهاند. انور قرقاش، وزیر مشــاور امارات در امور خارجه، در مصاحبه با شبکه سیانان اعلام کرد که مهلت دادهشده به قطر اگر پایان یابد و قطر پاسخی ندهد، جنجال بزرگی رخ نخواهد داد، بلکه فشارهای اقتصادی به صورت تدریجی تشدید میشوند. وی پیشبینی کرد که ایالات متحده و کشورهای اروپایی در هر توافقی در آینده با دوحه درخصوص «حمایت مالی و پناهدادن قطر به تروریستها و تحریک علیه تروریســم و ارائه حمایت سیاســی به تروریستها» نقش داشته باشند. قرقاش تصریح کرد که ناظران درخصوص این امر تحقیق خواهند کرد که قطر برای جلوگیری از «رسیدن پولها به دست تروریستها و اتخاذ تدابیر قانونی علیه افرادی که نامشــان بهعنوان تروریست درج شده است و در قطر زندگی میکنند و پایاندادن به تحریکهای الجزیره تلاش میکند یا خیر».

همزمــان با ادامه این بحــران که بیش از آنچه ناظــران تصور میکردند دنبالهدار شــده، وزیر دفاع قطر اعلام کرد، همسایگان این کشور با خنجری که از پشــت به دوحه زدهاند در تلاشند تا امیر آن را سرنگون کنند. خالد العطیه، وزیر دفاع قطر، در مصاحبهای با شــبکه خبری اسکاینیوز انگلیس، همزمان با تمدید دوروزه ضربالاجل کشــورهای همســایه به دوحه برای پاســخ به درخواستهایشــان گفت، کشــورش در صورت لزوم برای دفاع از خود آماده است. العطیه دراینباره گفت: من امیدوارم ما به مرحلهای نرسیم که مداخله نظامی صورت گیرد، اما ما همیشــه آمادهایم. ما هستیم تا از کشورمان دفاع کنیم. وی همچنین به کشورهای همسایه خود هشدار داد که تاریخ ثابت کرده قطر کشوری نیست که بهآسانی بتوان آن را «بلعید»! العطیه در بخش دیگری از اظهاراتش خاطرنشان کرد، قطر احساس میکند که دوستانش از پشت به آن خنجر زدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.