آمریکاییها خواستار استیضاح ترامپ

Shargh - - جهان -

روز یکشنبه شهرهای مختلف ایالاتمتحده شاهد تظاهــرات صدها هــزار معترض آمریکایــی بود که یکصدا خواستار استیضاح و برکناری دونالد ترامپ، رئیسجمهوری این کشــور بودند. در این تظاهراتها مردم آمریــکا در تگــزاش، نیویــورک، لسآنجلس، سانفرانسیسکو و دهها شــهر دیگر نارضایتی خود را از عملکــرد دونالد ترامپ و کاخ ســفید بیان کردند. برگزارکنندگان تظاهــرات ضدترامپ بر این باورند که رئیسجمهــوری این کشــور قانون اساســی را نقض کرده، از همین رو میگوینــد نمایندگان کنگره آمریکا باید روند اســتیضاح ترامپ را آغــاز کنند. پیش از این راهپیمایی هم تعــدادی از حامیان ترامپ در پیادهرو نزدیک اداره پلیس لسآنجلس تجمع کردند. بسیاری از آنها پرچمهای آمریکا را بر شــانه یا دور گردنشــان انداختــه بودنــد. اعتراضات ضددولتی مشــابهی در ســایر شهرها از جمله شــیکاگو، نیویورک و واشنگتن برگزار شد. «راهپیمایی استیضاح» در لسآنجلس با سخنرانیهای ضدترامپ به پایان رسید.

توییت جنجالی علیه «سیانان»

این اعتراضات با ماجرای جنجالی توییت دونالد ترامپ علیه ســیانان همزمان شده بود. تنشها میان رســانهها و رئیسجمهور آمریکا بعد از آنکه ترامپ ویدئویی در توییترش از جدال خود با فردی با لوگوی سیانان روی سرش منتشر کرد، افزایش یافته و گروههای رسانهای و سیاستمداران آمریکا ایــن توییــت را محکــوم و بســیاری او را به ترویج خشــونت متهم کردند. شــبکه ســیانان ترامپ را متهم کــرد به اینکــه «رفتار بچگانه دونشــأن رئیسجمهور» انجــام داده اســت. ترامپ در این ویدئــو که متعلــق به گذشــته و در حاشــیه یک مسابقه کشتی کج است، خودش را در حالی نشان میدهــد که فردی کــه لوگوی ســیانان به جای ســرش دارد را محکم به زمین میزند. ســیانان یکشــنبه گزارش داد: دونالد ترامــپ به جای آنکه خودش را برای ســفر خارجــی و اولین ملاقاتش با ولادیمیــر پوتین، رئیسجمهور روســیه و همچنین تعامــل با کرهشــمالی و کار روی لایحه بهداشــت و درمــان آماده کند، دســت به رفتارهــای بچگانه دون شأن ریاســتجمهوری میزند. بروس براون، دبیر اجرائی کمیتــه آزادی مطبوعات و خبرنگاران در ویدئویــی گفت: تهدید خشــونت فیزیکی علیه خبرنــگاران و توییــت جنجالی ترامپ در ســطح دفتر ریاســتجمهوری نیســت. بیل کریستول، یک مفسر محافظهکار و دبیر نشــریه ویکلی استاندارد این اقدامات ترامپ را به رفتاری که باعث ســقوط امپراتوری روم شــد، مشابه دانســت. او در توییتی نوشــت: ما با ســرعتی بالاتر از روم باستان در حال رفتن به پرتگاه ســقوط هســتیم و سقوطی که روم در چنــد قرن به آن رســید ما در چنــد ماه در حال رســیدن بــه آن هســتیم. هــم جمهوریخواهان و هــم دموکراتهــا پســتهای اخیــر ترامــپ را مبتــذل و تبعیضآمیــز توصیف کردنــد. مقامهای جمهوریخواهــان گفتنــد: توییتــر ترامــپ باعث پرتشــدن حواس از اموری نظیر لایحه بهداشــت و درمان میشــود. سناتور بیل کاســیدی در شبکه انبیســی هم گفت: مــا در واشــنگتن و بهعنوان مقامهای کشــور نمیتوانیــم بر توییتهــا تمرکز کنیم. من از این حجم زیاد تمرکز بر توییتها بسیار ناراحت میشوم. جان کاسیچ، فرماندار اوهایو هم ابراز امیدواری کرد خانواده ترامپ با او حرف بزنند و به او بگویند دیگر بس است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.