بفرمایید آدم کُشي

Shargh - - جهان -

بنابراین از نظر من، سیستم نرخگذاری بیمهای باید یک سیستم مشخص و ویژه باشد و براساس شخصیت رانندگان اجرائی شــود. در واقع، باید قانون صحیح را تصویب کنیم، به آن باور داشــته باشــیم و آن را اجرا کنیــم؛ نه اینکه هر روز یک تبصره برای آن بنویســیم و در نهایت هــم آنگونه که مدنظر داریم، نباشــد.» نعمــت احمــدی، حقــوقدان، هم بر ایــن موضوع تأکید میکنــد که اگــر قوانین راهنمایــی و رانندگی بهدرســتی رعایت شــود و پلیس، میزان سختگیری خــود را افزایش دهــد، قطعا با مشــکلات بیمهای شــخصثالث روبهرو نخواهیم بود : «بیشتر تصادفات در مکانهایــی اتفاق میافتد کــه قوانین راهنمایی و رانندگی رعایت نمیشــود. درست است که قوانین را مردم رعایت نمیکنند؛ اما پلیس وظیفه رسیدگی به ایــن بیقانونیها را دارد؛ بنابراین اگر پلیس راهنمایی و رانندگــی وظیفه خود را درســت انجام دهد، قطعا میزان تصادفات ما کمتر خواهد شد و طبیعتا مشکلات بیمه شخصثالث نیز کاهش خواهد یافت». به گفته او، ایرانیهــا مردم قانونمداری هســتند و در مقابل قانون تمکین میکنند؛ بهشــرط آنکه فرهنگســازی اجــرای قانون نیز برای آنها بهدرســتی تبیین شــود: «مردم ما بهخوبی با قانون کنار میآیند؛ همانطور که دیدیم چگونه یاد گرفتند از کمربند ایمنی استفاده کنند و بهخوبی هم آن را اجرا میکنند؛ اما موضوع اصلی اینجاست که وقتی مردم میبینند ناظر اجرائی قانون، مســئولیت اجرای قانون را برعهده ندارد و از نظارت چشمپوشی میکند، بیقانونی را ادامه میدهند .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.