احتمال همکاری ترکیه و روسیه در حمله به عفرین سوریه

Shargh - - جهان -

در ســایه تلاش ترکیــه برای عملیاتــی جدید در منطقــه عفرین، رجب طیــب اردوغان بــا وزیر دفاع روســیه در اســتانبول دیدار و درباره اوضاع ســوریه گفتوگو کرد. به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغــان، رئیسجمهور ترکیه، روز یکشــنبه با سرگئی شــویگو، وزیر دفاع روسیه، در اســتانبول دیدار کرد. این دیدار درحالی صورت گرفته که تنشهــا میان ارتــش ترکیه و نیروهــای کرد در مرزهای سوریه بالا گرفته اســت. در روزهای گذشته تبادل آتش میان نیروهــای مدافع خلق کرد و ارتش ترکیــه افزایــش یافــت و پیشبینی شــده ترکیه به نیروهای کرد در عفرین حملــه کند. روزنامه الصباح ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد که مخالفان سوری مورد حمایت آنکارا آمــاده عملیات علیه یگانهای مدافع خلق کرد هســتند و روسیه میتواند پشتیبانی هوایی بــه عمل آورد. به نوشــته این روزنامــه، ارتش ترکیه عملیات در منطقه عفرین را که تحت تسلط یگانهای مدافع خلق کرد است، صورت خواهد داد. در تحولی دیگر رسانههای ترکیه از کشتهشدن یکی از فرماندهان برجســته و عملیاتی پکک به نام محمد دوغان در دیاربکر خبر دادهاند. دوغان در فهرســت افراد تحت تعقیب نیروهای امنیتی ترکیه قرار داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.