شهرکسازی جدید اسرائیل در قدس

Shargh - - جهان -

روزنامــه عبریزبــان هاآرتــص از طــرح جدید اســرائیل برای توســعه محلههای یهودینشین در قدس اشــغالی و ســاخت دو هزار واحد مسکونی بــرای شهرکنشــینها در داخــل محلههــای فلســطینیها خبر داد. بــه گزارش ایســنا، روزنامه هاآرتص در گزارشــی دراینباره نوشــت صحبت از این طــرح و چهار طرح دیگر برای شهرکنشــینها در محله «الشــیخ جراح» که برخی از آنها شــامل تخلیه ساکنان فلســطینی از این محلهها بود، برای مدت طولانی متوقف شده بود. براساس این گزارش در سالهای ریاستجمهوری باراک اوباما در آمریکا در راســتای دوری از واکنشهــای تنــد این کشــور، طرحهــای متعددی بــرای شهرکســازی در قدس اشــغالی متوقف شدند. علاوه بر این پروژههای مهم متعددی نیز به دلیل برخی بخشنامههای سیاسی به حالت تعلیق درآمده یا بدون هیچگونه توضیحی از جدول برنامهها حذف شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.