«نیروهای دموکراتیک سوریه» وارد جنوب رقه شدند

Shargh - - جهان -

شــبهنظامیان کرد و عربِ درگیر با داعش، یکشنبه از «تجدید قوا» و پیوســتن هزار نیــروی تازهنفس به جبهههای شــرق و غرب رقه خبــر دادند. «نیروهای دموکراتیک ســوریه»، شــبهنظامیان مــورد حمایت ائتلاف به رهبــری آمریکا در جریان نبــرد علیه گروه داعش، موفق شــدهاند از ســمت جنــوب رقه، وارد این شهر شــوند. رقه، مهمترین منطقه شهری تحت کنترل داعش در ســوریه اســت. رامی عبدالرحمن، مدیر «دیدهبان حقوق بشــر ســوریه»، گفته است این «نخســتین بار است» که شــبهنظامیان مورد حمایت ائتلاف به جنوب رقه رسیده و نیز موفق شدهاند «بازار الهال را به کنترل خود درآورند». عملیات مستقیم در رقه برای آزادســازی این شهر نزدیک به یک ماه است که جریان دارد. به گفته «دیدهبان حقوق بشر سوریه» بیــش از ۲۰۰ غیرنظامی در این مدت، بهدلیل حملات هوایی ائتلاف، جان خود را از دست دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.