8 مجروح در تیراندازی در خارج از مسجدی در جنوب فرانسه

Shargh - - جهان -

در پــی تیرانــدازی در خــارج از یک مســجد در جنوب فرانسه هشت نفر مجروح شدهاند. به گزارش رســانههای محلــی در جنوب فرانســه، دو مظنون کلاهبهســر یکشنبهشــب به ســوی نمازگزارانی که مســجد الرحمه در شــهر اوینیون را ترک میکردند، تیراندازي کردند. در ایــن حادثه چهار نفر از افرادی که بیرون مســجد حضور داشــتند، مجروح شدند و چهار عضو یک خانواده هم که خانهشان در نزدیکی مسجد اســت، به دلیل اصابت ترکشهای ناشی از تیراندازی دچار جراحت شــدند. دو نفر از مجروحان در بیمارستان بستری شدهاند. پلیس میگوید به این حادثه بهعنوان یک اقدام تروریســتی نگاه نمیکند. دفتر دادستانی هم گفته این تیراندازی احتمالا ناشی از نزاع خیابانی بین جوانان بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.