افزایش دستمزدها در ونزوئلا در بحبوحه بحران

Shargh - - جهان -

رئیسجمهــوری ونزوئلا همزمان بــا تلاش برای غلبه بر اعتراضات ضددولتی گسترده و جلب حمایت بــرای بازنویســی قانون اساســی، در حــال افزایش حقوقهاســت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، نیکلاس مادورو، رئیسجمهــوری ونزوئلا، در برنامه تلویزیونی روز یکشنبه خود اعلام کرد حداقل دستمزد از این ماه به میــزان ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. کارگران دستکم ‪۲ ۵۰‬هزار بولیوار در هر ماه دریافت خواهند کرد که شامل دریافت یارانه غذاست که کمتر از ۳۵ دلار به نرخ ارز بازار ســیاه میشود. این سومین افزایش دســتمزدها در سال جاری است چراکه تورم سهرقمی، پسانداز کارگران را بیارزش میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.