آدورنو وقتی فکر میکند

به بهانه ترجمه فارسي درسگفتارهاي فلسفه اخلاق آدورنو

Shargh - - انديشه -

گروه اندیشه:

یکی از مشهورترین و مکررترین گزارههای تئودور آدورنو )1969- 1903(، از جمله متفکران اجتماعی برجســته قرن بیســتم، این بود که «زندگی غلط را نمیتوان درســت زیســت». فکر و ذکر او مدتهای مدید درگیر مسائل فلسفه اخلاق یا این سؤال بود که «آیا در روزگار ما امکان زندگی خوب هست»، سؤالی که میتوان آن را عصاره کل تفکر او دانست.

«مسائل فلســفه اخلاق» دربردارنده هفده درسگفتاری است که در مه و ژوئیه 1963 ایراد و با نوار کاســت ضبط شد. طرفه آنکه آدورنو نوار کاست را «اثر انگشــت ذهن زنده» میخواند. درسگفتارها یک آدورنوی متفاوت را نشان میدهد که برای مخاطبان قابل فهمتر از آدورنوی مرسوم است، یعنی آدورنوی نثرهای بیعیب و نقص و استدلالهای دقیق که در طول حیات او منتشر شد. در اینجا میتوانیم تفکر آدورنو را در فرایند شکلگیریاش، بدون مفصلبندیهای مختص نوشتار و با انرژی واژگان محاورهای دنبال کنیم )او از روی یادداشتهایش صحبت میکند(. آدورنو وقتی فکر میکند، افکارش را با مخاطبانــش در میان میگذارد و از آنها نیز میخواهد به جای کســب معرفت و ثبت حرفهای او نحوه فکرکردن را تمرین کنند. خود او در ابتدای درسگفتار ســوم به این معضل اشاره میکند که کسانی که در جلسات درس او حاضر میشــدند نمیتوانستند مثل سایر سخنرانیها یادداشت بردارند و چیزی مکتوب ندارند تا با خود به منزل ببرند:

«کاملا درک میکنم که شــما احســاس نیاز میکنید چیزی سفتوســخت به دســت داشــته باشــید، خاصه از آنرو که از همان آغاز مطالعاتتان مجال چندانــی برای تأمل در باب تمایز یادگیری محض و یادگیری فلســفه نخواهید داشت – چیزی که در نظر کانت بهجز یادگرفتن اینکه چگونه تفکر فلسفی کنید نیســت... دیدگاه من از قرار ذیل است: اولا، فلسفه عبارت است از تأمل در باب معرفت یا شناخت نه در باب انتقال بیواسطه اطلاعات، و هرکس که با جدیت درگیر فلســفه میشود باید آماده باشــد خود را به دست فرایند تأمل بسپارد و البته تأمل بهعنوان فعالیتی آزاد و متکی به نفس، نه اینکه توقع داشــته باشد کسی لقمه را بجود و در دهانش بگذارد و نه اینکه خود فلسفه موضوع بحث را، چنان که در دیگر دانشها معمول اســت، به صورت مادهای حاضر آماده و یکپارچه در اختیارش بگذارد». (ص 36.)

البته این تنها دلیلی نیســت که مخاطبان آدورنو نمیتوانند از مباحث او یادداشت بردارند. آدورنو، به قول خود، پرهیز میکند از اینکه با ردیفکردن «اولا»، «ثانیا»، و «ثالثا» بحث را پیش ببرد. ناتوانی او از ارائه مجموعهای از گزارههای قطعی با ذات تفکری در پیوند اســت که او نماینده فلسفیاش به شــمار میرود، یعنی ضدیت با فلسفه به اصطلاح نظاممند. به جای آن، او میکوشد در مخاطب این جسارت را به وجود آورد که بر زمین ناهموار بحث او پا بگذارد و به جستجوی افکار و تأملاتی برخیزد که از دید آدورنو «نمودگار تکاپوی بالفعل فلسفی»اند )ص 37(. گذشته از این، آنها که با تفکر آدورنو

آشنایی دارند به اهمیت درهمتنیدگی فرم و محتوا نزد او واقفند. به گفته او، «اگر بناست آدمیان همچنان به ایراد درسگفتارهای واقعی ادامه دهند این کار تنها زمانی معنا دارد که مواد و مطالبی را که در طول یک ســخنرانی گفته میشوند، و روش گفتهشــدن آن حرفها را، نتوان در صورت چاپی یافت، خاصه نه در متنهای موسوم به نوشــتههای مرجع فلسفه. فلذا من نسبت به نشخوار و تکرار طوطیوار محتوای یک کتاب به دیده تحقیر مینگرم، و در برابر کل این طرز فکر و این نحوه برخورد با خطابههای درسی سر به شورش بر میدارم. زیرا اگر قرار بود درسگفتار صرفا در حکم شناخت نیمبندی از یک یا چند نظریه، عقیده یا آموزهای باشد که از تاریخ فلسفه به ما به ارث رسیده است، میتوانســتید این مواد درسی را ســادهتر از این حرفها با مطالعه شخصی آن متون بیاموزید. و تازه اگر خودتان آنها را میخواندید این مزیت را هم داشــت که میتوانستید روی قطعههای دشــوار متون مکث کنید و با تأمل بیشتر در آنها غور کنید» (ص 38)

تمرکز اصلی درســگفتارها عمدتا بر کانت است، «متفکری که در آثارش مســئله اخلاقیات morality() کاملا در تقابل با حوزههای دیگر هســتی و حیات انسان است». کانت برای آدورنو از طرفی در حکم محملی است برای معرفی مسائل فلسفه اخلاق از راه صحبت درباره این مسائل و روش مواجهه کانت با آنها و از طرف دیگر نشاندادن راه فراتررفتن از کانت به مدد تأملات نقادانه. آدورنو از همان درســگفتار اول مفهوم اخلاق ethics() را وجدان معذب اخلاقیات morality() معرفی میکنــد: «اخلاق ethics() نوعی از اخلاقیات morality() اســت که از موعظهگری اخلاقــی moralizing() خویش شــرمنده اســت و متعاقب آن به گونهای عمل میکنــد که گویی اخلاقیات اســت اما در همان حال نه اخلاقیاتــی موعظهگر» (ص 15(. به اعتقاد آدورنو، مسئله فلسفه اخلاق در کانت بهطور کلی مسأله آزادی اراده است، یعنی نوعی رفتار که تابع قانون علیتِ حاکم بر طبیعت نیست. کانت مسأله آزادی را در آموزه آنتینومیها )قضایای جدلیالطرفین( عرضه کرده است. درسگفتارهای چهارم و پنجم و ششــم به تفصیل به آنها میپردازد. آدورنو از طرق مختلف نشــان میدهد که اصل یــا مبنای کنش اخلاقی در کانت چیزی نیست جز خود عقل، آنهم عقلی که خود را از بند همه غایات جزئی یا خاص رهانیده و بهطور کلی فقط در انطباق با عامترین مواد اخلاقی پیش میرود )ص 175(. ولی به نظر او یک ایراد اساسی وارد بر یکیگرفتن اخلاق با عقل این است که آگاهی درست داشتن بههیچوجه متضمن عمل مطابق با آن آگاهی نیســت. مثال آدورنو در این مورد «هملت» شکســپیر است، نمایشــنامهای که در آن مقوله فرد بورژوایی، فرد مستقل خودآیین، برای نخســتینبار روی صحنه آمد : «تصادفی نیســت که در این نمایشنامه شــخصیتی هســت که در وجودش آگاهی درســت و کنش درست دچار تناقضی آشتیناپذیر میشــوند... این ناهمخوانی علم و عمل، این واگرایی آگاهی و کنش، مضمون محوری هملت را تشــکیل میدهد... هملت چهره اســت که بهواســطه این تعارض میان معرفت و کنش از پای درمیآید – تعارض میان آگاهی از رســالتی که بر دوشش نهادهاند، آگاهی از تکلیفی که قوانین )قوانین اخلاقی زمانهاش( از او چشــم دارند، و امکان عمل به این تکلیف » (ص 178.)

آدورنو پس از بحث درباره برخی مقولات فلسفه اخلاق کانتی سراغ سایر مسائل عامی میرود که علیالظاهر پرداختن به آنها بیواسطهتر است، مثلا ماهیت هنجارهای اخلاقی، زندگی خوب، و رابطه نسبینگری و هیچانگاری. در جریان درســگفتارها آدورنو به طیف گستردهای از موضوعات میپردازد: نظریه و عمل، مســائل مربوط به آزادی، دیالکتیک در کانت و هگل، ماهیت عقل، قانون اخلاقی به مثابه یک «امر دادهشــده»، روانــکاوی، قلمرو امر ابسورد، آزادی و قانون، سنت پروتستانی اخلاقی، هملت، استقلال فردی، پدیدارشناسی، مفهوم اراده، ایده انســانیت، نمایشنامه «مرغابی وحشی» ایبسن، و نقد نیچه از اخلاقیات. نتیجهگیــری پایانی آدورنو درباره امکان وجود فلســفه اخــلاق در روزگار ما ســلبی اســت. به نظر او، تنها چیزی که میتوان دراینباره گفت این اســت کــه فلســفه اخــلاق در روزگار ما اساســا عبــارت خواهد بود از تــلاش برای بههــوشآوردن نقد فلســفه اخلاق، نقــد گزینههای آن و قســمی وقوف به آنتینومیهای آن: «هیچکس نمیتواند وعده بدهد تأملات و بازندیشــیهایی که میتوان در قلمرو فلســفه اخلاق صورت داد بتوانند به کار تدوین برنامهای قانونی و متقــن برای زندگی خوب بیایند، زیرا خــود زندگی چندان از ریخت و قواره افتاده اســت که هیچکس نمیتواند در آن خــوب زندگی کند یا به تقدیر خود از آن حیث که موجودی بشری است تحقق بخشد» (ص 267.)

ترجمه فارســی «مسائل فلســفه اخلاق» به رغم برخورداری از نثری روان و خوشخوان مشــکلات عدیدهای نیز دارد. نداشــتن نمایه، اعلام، اغلاط تایپی بیشــمار، و نیاز به ویرایش مجدد نشان از کاســتیهای نشر در سالهایی دارد کــه همگان از پایینآمدن تیراژ کتاب مینالند. همین نواقص نشــان میدهد به راحتی میتوان ترجمهای خوب را بد عرضه کرد. شاید چون آدورنو معتقد بود زندگی خوب در زمانه ما محال است و همه چیزهای خوب دیگر...

مسائل فلسفه اخلاق تئودور آدورنو ترجمه: صالح نجفی، علی عباسبیگی ناشر: هرمس چاپ اول: ۱۳۹۶ قیمت: 2۱500 تومان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.